95 000 sysselsatte i Hedmark

Hedmark har hatt en positiv utvikling i sysselsettingen i 2017.

Illustrasjon av årsaker til fravær fra arbeid

Ifølge tall fra Arbeidskraftundersøkelsen var det 95 000 sysselsatte i Hedmark pr. 2. kvartal 2017. Det tilsvarer en sysselsettingsandel blant de mellom 15 og 74 år på 64%. Vi ser at en høyere andel av befolkningen er sysselsatte i 2017 (64%), enn pr. 2. kvartal 2016 (62%).

Det er blant mennene vi finner den største positive utviklingen i sysselsettingen. Her økte den til 67% pr. 2. kvartal i år, fra 64% pr. 2. kvartal i fjor. Mennene har i utgangspunktet også høyere sysselsettingsandel enn kvinnene.

Økonomiens tilstand

Sysselsetting og arbeidsledigheten er blant de viktigste indikatorene på økonomiens tilstand. Lav ledighet går normalt sammen med høy aktivitet og høy ledighet med lav aktivitet. En økning i sysselsettingen kan tyde på at det er høy etterspørsel etter arbeidskraft, mens en fallende yrkesdeltagelse kan gi en indikasjon på en lav etterspørsel etter arbeidskraft og at flere trekker seg ut av arbeidsmarkedet.

Tilpasningen i arbeidsmarkedet skjer ved at en har jobb, pendler, flytter eller blir arbeidsledig.

Statistikk basert på registre

Sysselsettingen fanges opp på ulike måter i SSBs statistikker. Den registerbaserte sysselsettingsstatistikken er basert på ulike registre, der a-ordningen og selvangivelsesregisteret er de to viktigste kildene. AKU (Arbeidskraftundersøkelsen) er basert på kvartalsvise intervjuer med et utvalg på 24 000 personer. Den registerbaserte sysselsettingsstatistikk er mest detaljert på fylkesnivå, men publiseres kun årlig. De nyeste tallene vi har for dette er derfor pr. 4. kvartal 2016. Arbeidskraftundersøkelsen oppdateres hvert kvartal, men er som nevnt basert på intervjuundersøkelser.

I denne artikkel fokuserer vi i det følgende på den registerbaserte sysselsettingstall, som publiseres årlig. Vi fokuserer derfor nå på utviklingen fra 2015-2016.

Utvikling fra 2015 til 2016

Ifølge den registerbaserte sysselsettingsstatistikk var det 86 000 personer som jobbet i Hedmark ved utgangen av 2016. Det er 205 færre personer enn i 2015, eller hva som tilsvarer en reduksjon i sysselsettingen på 0,2%. Norge hadde samlet sett en vekst på 0,2%. Alle regioner med unntak av Kongsvingerregionen hadde en reduksjon i sysselsettingen.

Blant kommunene finner vi den sterkeste sysselsettingsvekst fra 2015-2016 i Trysil (2,6%), Kongsvinger (1,4%), Løten (1,2%) og Grue (1%). Våler, Stor-Elvdal, Sør-Odal og Folldal hadde alle en reduksjon i sysselsettingen på mer enn 2%.

Nær en fjerdedel er sysselsatte innenfor helse- og sosialtjenester (21 600 personer). Varehandel, industri, bygge- og anleggsvirksomhet, off. administrasjon og undervisning er også blant de største arbeidsgiverne.

Jord- og skogsbruket hadde en nedgang i sysselsettingen på litt over 5%, og det var også en større sysselsettingsnedgang innenfor finansiering og forsikring. Undervisning, helse- og sosialtjenester, personlig tjenesteyting samt elektrisitet, vann og renovasjon var blant bransjene som sysselsatte flere i 2016 enn i 2015.

Flere mellom 20 og 66 år i jobb

63% av befolkningen mellom 15-74 år er sysselsatte, men med regionale forskjeller. Den tilsvarende andel i Norge er på 66% Den høyeste andel sysselsatte finner vi i aldersgruppen 40-54 år, hvor 80% av hedmarkingene er i jobb. Det har vært en positiv utvikling i sysselsettingsandelen blant de 20-66årige, mens de unge (15-19 år) og eldre over 66år har hatt en negativ utvikling. Lavere sysselsettingsandel blant de unge kan skyldes større utdanningstilbøyelighet.

Mannsdominerte næringsgrupper i nedgang

Flere menn enn kvinner er sysselsatte, men det er mennene som har stått for sysselsettingsnedgangen for 2015-2016. Dette må sees i sammenheng med at mannsdominerte næringer (skogbruk, bygg- og anleggsvirksomhet, finansiering og forsikring mv.) har hatt en reduksjon i antall sysselsatte, mens kvinnedominerte yrker innenfor eksempelvis helse- og sosialtjenester har hatt en positiv utvikling.

Flere årsaker til fravær fra arbeid

Ca. 2 000 personer i Hedmark er pr. juni 2017 registrert som helt ledige. Ca. 1 000 personer er delvis ledige, og ca. 600 personer er ledige på tiltak. Over 6 000 personer har fravær fra arbeid pga. sykdom og mottar sykepenger fra NAV. Den største grupperingen utenfor arbeidsmarkedet finner vi blant de uføre. Her er det over 16 000 registrerte personer, og disse er i utgangspunktet ikke lenger i stand til å arbeide. Over 7 000 er i arbeid, men med nedsatt arbeidsevne.

Utfyllende statistikk og omtale av hver gruppe i illustrasjonen herover finner du under nav.no/kunnskap.

Tall for alle kommuner og regioner

I vedlagte dokument finner du sysselsettingstall for 2015 og 2016 for alle kommuner og regioner i Hedmark. Du finner også grafer for utviklingen fordelt på næringer.

Ønsker du disse figurene i Excel, kan du kontakte oss. Du kan også selv finne egne tall på SSB. Søk på tabell 07984 (de registerbaserte årlige tall) og tabell 05615 (De kvartalsvise tall fra Arbeidskraftundersøkelsen).