Enighet om bioøkonomistrategi

Biokøkonomistrategien for Innlandet er vedtatt av et enstemmig fylkesting. Innlandet har med sine naturressurser, næringsstruktur, sterke yrkes- og kompetansemiljøer og komplette verdikjeder de beste forutsetninger for å ta en ledende posisjon som en nasjonal bioøkonomiregion.

Kvist med blad

Utkast til bioøkonomistrategien ble sendt på høring november 2016, og det kom inn 44 ulike innspill fra både offentlige og private aktører.

I tillegg til bioøkonomistrategien, er det utarbeidet tilhørende handlingsplan som også er basert på innspill fra høringsrunden.

Strategien må sees som en langsiktig satsing hvor det er nødvendig å prioritere ressurser til arbeidet for å sikre en god måloppnåelse.

Det grønne skiftet

Bioøkonomistrategien bygger opp under regionale, nasjonale og internasjonale mål om å gå fra sorte til grønne karboner i et grønt skifte for en mer bærekraftig fremtid for alle. Innlandet har sterke fortrinn innen flere viktige områder i bioøkonomien, og strategien legger opp til å styrke disse videre, samt utvikle og skaffe kunnskap på områder hvor det er behov for å styrke regionen.

Gjennom strategien ønsker fylkesrådet å legge til rette for økt samarbeid innen sektorer og på tvers av næringer og sektorer for å få ut synergier for økt utvikling.

Fem hovedpunkter

Bioøkonomistrategien har fem hovedinnsatsområder:

  • Kunnskap og kompetanse
  • Marked og konkurransekraft
  • Biologiske ressurser og returstrømmer
  • Samarbeid
  • Synliggjøring og kommunikasjon

Til hvert hovedinnsatsområde er det utviklet strategier som skal svare opp hver innsatsområde. I handlingsplanen er innsatsområdene og strategiene svart opp med tiltaksområde, tiltak og ansvarsfordeling/samarbeidspartnere.

Et av tiltakene som nevnes under punktet om kunnskap og kompetanse er blant annet: Bidra til utvikling av et nasjonalt bioøkonomisenter i Innlandet. Andre tiltak som nevnes er "Økt produksjon av skog og kvalitetsvirke", "Tilrettelegge for økt satsing på fiskeoppdrett i Innlandet" og "Ta i bruk biodrivstoff i regionens kollektivtransport".

Styringsgruppe og BioRåd

Det overordnede ansvaret for gjennomføring av strategien vil ligge til styringsgruppen som består av de fire strategieierne - fylkeskommunene og fylkesmennene i begge fylker. Innovasjon Norge vil være observatør.

Det skal også etableres et råd for bioøkonomisk vekst i Innlandet (BioRåd). Dette rådet skal bestå av 6-8 nasjonalt ledende personer med høy kompetanse innen ulike deler av bioøkonomien. Disse skal representere både forsknings- og kompetansemiljø og næringsliv. Rådet skal være en lyttepost, tilføre kompetanse og bidra til å målrette strategiutviklingen.