Frykter krepsepest i Eidskog

Det er oppdaget krepsepest i Eda kommune i Sverige. Nå gjør Hedmark fylkeskommune i samarbeid med andre fagfolk tiltak for å begrense skaden på norsk side.

Krepsepest er en trussel mot den utrydningstruede arten edelkreps.

Foto: Trine Frisli Fjøsne

I august i år gjennomførte Hedmark fylkeskommune i samarbeid med utmarksavdelingen for Akershus og Østfold en kartlegging av edelkrepsbestanden i Vrangselva i Eidskog. Bakgrunnen for dette var at krepsing gjort av privatpersoner tydet på at edelkrepsen er borte fra vassdraget fra Skotterud og sørover.

Resultatene fra undersøkelsen i Vrangselva bekrefter at edelkrepsbestanden er borte sør for Skotterud. Fagfolk kan ikke utelukke at krepsepest er årsaken.

I forbindelse med kartleggingen ble det arrangert et møte der norske og svenske fagfolk diskuterte aktuelle tiltak for å bedre bestanden av edelkreps. Blant annet ble de enige om utfisking av edelkreps ved vandringshinder på norsk side for å hindre videre spredning i Billa/Finnsrudelva.

Behov for ytterligere tiltak i dette området for å hindre spredning oppover i vassdraget følges opp videre.

Hedmark fylkeskommune har ansvaret for vannområdene Glomma og Grensevassdragene i samarbeid med tilstøtende regioner.