Fylkesrådet vil beholde alle videregående skoler

I sin innstilling til vedtak foreslår fylkesrådet at ingen av de videregående skolene i Hedmark skal legges ned.

Aasa Gjestvang blir intervjuet av NRK med journalist og fotograf

Fylkesrådet, ved Aasa Gjestvang, inviterte pressen til fylkeshuset fredag for å legge fram innstillingen til saken om skole- og tilbudsstruktur i Hedmark.

Foto: Marit Thobiassen Strande

Fylkestinget skal behandle saken i begynnelsen av april.

I forslaget fra fylkesrådet som ble sendt ut på høring i desember, var nedlegging av Skarnes videregående skole et av de foreslåtte tiltakene.

I denne høringsrunden er det kommet inn 62 høringsinnspill, og mange av disse argumenterer mot avvikling av Skarnes videregående skole. Mye av kritikken i høringsinnspillene har handlet om at fylkesrådet ikke først har foreslått endringer i ikke-lovpålagte tilbud, som for eksempel internat.

Penger fra veg til skole

Økonomisk inndekning for ikke å avvikle Skarnes videregående skole gjøres ved omprioritering av midler fra fylkesveg. Dette utgjør 6, 5 millioner kroner årlig.

- Dette har ikke vært noe lett valg. Vi har behov for vegpenger, men vi har også behov for skolepenger, sa fylkesråd Aasa Gjestvang på pressekonferansen fredag.

Andre tiltak som foreslås, er å få til et 13-årig skoleløp i Koppang i samarbeid med Stor-Elvdal kommune. Dessuten foreslår fylkesrådet å innføre normtall for minste antall elever før et tilbud igangsettes. Normtallet settes til 9 elever på yrkesfag og 18 elever på studieforberedende. Det vil innebære kutt i studietilbud.

- Det vil bli store omstillinger i året som kommer på grunn av elevnedgang, sa Gjestvang.

Prosess i fire faser

Prosessen foregår i fire faser hvor den fjerde fasen er politisk beslutning i fylkestinget i april 2017 og oppfølging av denne.

Rapporten fra Norconsult var resultatet av fase én - en gjennomgang og kartlegging av situasjonen for å se på ulike løsninger og konsekvensene av disse. Fase to var en offentlig høringsrunde basert på løsningene presentert i rapporten til Norconsult. Fase tre er videre utredninger og vurderinger av ulike strukturalternativer. Saken behandles i fylkestinget i desember og foreslås deretter sendt ut på høring.

I fase tre har uavhengige konsulenter bidratt til å vurdere bygningenes tilstand og beregnet kostnad for oppgraderingsbehov for å tilfredsstille kvalitet i henhold til lov og regler i et 20-årsperspektiv.

Færre elever og mindre penger

Bakgrunnen for gjennomgangen av skole- og tilbudsstruktur er at fylkeskommunen får redusert inntektene med 140 millioner kroner i 2019 sammenliknet med 2014-tall. Samtidig synker antall 16-18-åringer i Hedmark. Dagens kull på cirka 7 200 elever vil synke til rundt 6 400 i 2025. Elevnedgangen vil også føre til reduserte overføringer fra staten. Reduksjonen er stipulert til cirka 42 millioner kroner fram mot 2020.

Fylkesrådet ønsker å sikre kvaliteten i skoledriften selv om de økonomiske rammene blir kraftig redusert. Hovedmålet for fylkesrådet er best mulig opplæringskvalitet for elevene.

Sakspapirer til saken som skal behandles i fylkestinget i april - sak 22/17 (ekstern lenke)