- Godt arbeid av ekspertutvalget

Fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen er godt fornøyd med arbeidet som ekspertutvalget har gjort, og at det foreslås større oppgaver til fylkeskommunen som vil styrke rollen som samfunnsutvikler. 

Ekspertutvalget for nye oppgaver til fylkeskommunene leverte sin rapport til kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland torsdag formiddag. Utvalget ledet av professor Terje P. Hagen foreslår å flytte flere store oppgaver til fylkeskommunene.

Utvalgets mandat har vært å analysere og vurdere konkrete oppgaver og ansvarsområder med sikte på å foreslå ytterligere oppgaver og myndighet til fylkeskommunene. I oppdraget heter det at utvalgets forslag skal kunne styrke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle, gi en mer brukervennlig forvaltning, en bedre offentlig ressursbruk og bedre tjenester for innbyggere og næringsliv.

- Utvalget har gjort en god og grundig jobb. De foreslår flytting av viktig oppgaver og virkemidler innenfor både næring, klima og miljø og kultur som gjør oss bedre i stand til å fylle rollen som samfunnsutvikler, uttrykker fylkesrådsleder Per- Gunnar Sveen.

Mange nye oppgaver

Utvalget foreslår overføring av oppgaver og virkemidler fra en rekke statlige etater. Oppgavene utvider og styrker de fagområder der fylkeskommunene allerede i dag har et ansvar. Dette omfatter oppgaver innen næring, innovasjon og forskning, kompetanse, integrering, kultur, folkehelse, samferdsel, klima og miljø. Forslaget innebærer at fylkeskommunene samlet overføres om lag 24 milliarder kroner fra staten.

- I dag har både Fylkesmannen og fylkeskommunene hatt utviklingsoppgaver. Ekspertutvalget sitt forslag bidrar til en opprydning, og et klart skille mellom tilsyn og kontroll som skal ligge hos fylkesmannsembete. Mens vi skal ha ansvaret for samfunnsutviklingen, sier Sveen.

Fylkesrådet leverte sitt innspill til ekspertutvalget i slutten av august i fjor. Ønskelista over mulige nye oppgaver og ansvarsområder var lang.

- Ekspertutvalget deler vårt syn om at det er naturlig å legge flere oppgaver til regionene og under politisk styring. De aller fleste områdene vi har foreslått har også utvalget sett at naturlig hører hjemme hos oss. Det gir mer mening og innhold til prosessen vi nå er inne i, med sammenslåing til større regioner, uttaler fylkesrådslederen.

Veien videre

Ekspertutvalgets rapport er å regne for et råd regjeringa har bedt om å få, og så er det opp til regjeringa og stortinget hvordan den vil følge rådet.  Ekspertutvalgets rapport skal sendes nå på høring i seks uker. Mest sannsynlig kommer svaret i forbindelse med kommuneproposisjonen i mai, men det kan også komme noen signaler når navnene til de nye fylkeskommunene skal formelt behandles i løpet av våren.

- Det har vært flere runder i stortinget rundt regioner, og at større fylker må få større oppgaver. Når regjeringa først har valgt å sette ned et ekspertutvalg for å se på hvilke oppgaver som kan styrke fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler og leverer gode forslag er det viktig at dette nå blir gjennomført, understreker Per-Gunnar Sveen.

 

Lenke til ekspertutvalgets presentasjon

Lenke til ekspertutvalgets rapport