Hedmark-skolene bidrar mest til fullføring

Skolene i Hedmark er de flinkeste i landet til å få elevene til å fullføre videregående skole.

Det viser en skolebidragsrapport laget av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Ifølge rapporten er forventet fullføring for en elev på studieforberedende i Hedmark 8 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet. For elever på yrkesforberedende er forventet fullføring 6,4 prosentpoeng høyere. Dette er best i landet.

- Dette er ekstremt bra. Vi får nå resultater av et langsiktig, systematisk arbeid som har fokus på elevenes læringsutbytte. Vi har i mange år satset på kvalitets- og utviklingstiltak, samt hatt tett oppfølging i skolene. Vi får også uttelling for at vi får flere elever over på lærekontrakter, sier fylkessjef for videregående opplæring Tore Gregersen.

Justerer for elevenes bakgrunn

Forskerne har sett på resultater ved alle videregående skoler i landet. Deretter har de justert resultatene i forhold til elevenes bakgrunn for å finne ut hvor mye skolen bidrar med. Elevenes bakgrunn er blant annet foreldrenes utdanningsnivå og elevenes karakterer ved skolestart.

Målet er å finne ut hvor mye den enkelte skole løfter elevene faglig og bidrar til elevenes fullføring.

Skoleårsindikator

Det finnes en rekke tabeller og datasammenstillinger som beskriver skolebidraget på fem ulike måter i årets rapport.

Forskerne fra NIFU anbefaler å bruke skoleårsindikatoren, blant annet fordi den inkluderer flere elever og baserer seg på de ferskeste tallene.

Skoleårsindikatoren viser resultater for elevene som gikk på den aktuelle skolen i 2014/2015.

Forventet fullføring

I skoleårsindikatoren trekker forskerne frem «forventet fullføring» på henholdsvis studieforberedende og yrkesfag som det mest anvendelige skolebidragsmålet.

Dette er et beregnet mål for andel elever som gjennomfører med fullført og bestått i alle fag gjennom skoleårene og som fullfører på normert tid. Målene er basert på resultatene fra skoleåret 2014/2015.

Hedmark fylkeskommune eier og driver 14 videregående skoler, og det er litt over 7000 elever i videregående opplæring i Hedmark.