Kultur i skolen for 11,6 millioner kroner

Turnéorganisasjonen får om lag 4,7 millioner kroner av den totale potten på 11,6 millioner kroner i ordningen Den kulturelle skolesekken.

Fire personer på en scene som kaster løv

Fra markeringen av 25 år med Den kulturelle skolesekken i Hedmark.

Foto: Lars Opstad, Kulturtanken

2,5 millioner kroner skal brukes i videregående skoler, mens cirka 2,2 millioner kroner skal Turnéorganisasjonen bruke i grunnskolen.

– Foruten selve formidlingen av forestillinger, har Turnéorganisasjonen lykkes godt i satsingen «Unge arrangører». Her har noen av skolens elever fått lære alt det praktiske rundt gjennomføringen eller oppsettingen av en forestilling. Elevene har med denne kompetansen blitt en ressurs ved oppsetting av kommunale forestillinger, sier Per-Gunnar Sveen, fylkesrådsleder med ansvar for kulturpolitikk i Hedmark.

Kommunene i Hedmark får til sammen nesten 3,3 millioner kroner gjennom Den kulturelle skolesekken. Nesten 2,7 millioner kroner er satt av til skolekonserter, mens i underkant av 900 000 er satt av til prosjekter og friskoler.

Nasjonal satsing

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Elevene og skolene skal gjennom ordningen få mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonell kunst- og kulturuttrykk av alle slag. Kulturtilbudene skal være av høy kvalitet og vise hele bredden av kulturuttrykk.

Turnéorganisasjonens arbeid med Den kulturelle skolesekken er på oppdrag fra Hedmark fylkeskommune.

Lokale krefter

De kommunale midlene som fordeles gjennom Den kulturelle skolesekken gir kommunene mulighet til selv å jobbe aktivt med disse produksjonene, blant annet kan de velge lokale kunstnere og ressurspersoner. Fordelingen av midler mellom kommunene fastsettes blant annet av antall elever og geografiske avstander.

– Mange kommuner har laget svært gode opplegg, og elevene får for eksempel formidlet den lokale kulturarven på en langt mer spennende og lærerik måte enn gjennom tradisjonell undervisning, mener Sveen.

Hans klare oppfatning er at å gi barn og unge gode kulturopplevelser i kreative og trygge rammer er viktig for å skape flotte samfunnsborgere.

Midlene øremerket skolekonserter er det Turnéorganisasjonen som forvalter. Oppgaven ble tilført fylkeskommunene i forbindelse med omleggingen av Rikskonsertene til Kulturtanken.

Sak 155/17 – les hele saken vedtatt i fylkesrådet (ekstern lenke)