Kulturstrategien ute på høring

Fylkesrådet har sendt utkast til Kulturstrategi for Hedmark fylkeskommune 2018-2022 (30) ut på høring. Høringsfristen er 26. oktober.

Arbeidet med kulturstrategien ble startet våren 2017 med blant annet innspillsseminar. Her deltok representanter fra kommunene i Hedmark, kunstnere, ulike kunst- og kulturinstitusjoner, festivaler, samt representanter fra det frivillige kulturlivet.
Kulturstrategien bygger på innspill fra seminaret, samt de utfordringer og prioriteringer som framheves i Regional planstrategi 2016-2020. Til grunn ligger også rapporten Kunstformidling i Hedmark, samt andre nasjonale føringer.

Kulturstrategien er overordnet og vil i begrenset grad gå inn på de enkelte fagområdene. Den er kortfattet og viser visjon, et hovedmål, tre prioriteringer på tvers av fagområdene, fire delmål og fem veivalg. Sistnevnte viser hvilke arbeidsmåter fylkeskommunen vektlegger.
I Kulturstrategi for Hedmark fylkeskommune 2018-2022 (30) løftes noen mål og prioriteringer for å gi en tydelig hovedretning. Dette betyr ikke at det øvrige er glemt – Hedmark fylkeskommunes brede arbeid på kulturfeltet vil fortsette.

Du kan komme med innspill

Å gi en høringsuttalelse, er en måte å påvirke beslutninger på. Ikke-lovpålagte høringer er i utgangspunktet åpne for alle, og enkelte kan bli oppfordret til å delta.

For å tydeliggjøre hva i kulturstrategien vi ønsker eventuelle tilbakemeldinger på, stiller vi her fire spørsmål du kan forholde deg til:

  • Da visjon og hovedmål ble utarbeidet, ønsket vi å få fram at det er innbyggerne i Hedmark vi er her for. Hvilke, om noen, kommentarer har du til visjon og hovedmål? 
  • I kulturstrategien er det tre prioriteringer på tvers. Disse er viktige for utviklingen av kulturfeltet i Hedmark. Hvilke, om noen, kommentarer har du til disse tre prioriteringene? 
  • Kulturstrategien har fire delmål. Disse rommer bredden i Kulturenhetens faglige arbeid. Hvilke, om noen, kommentarer har du til delmålene?
  • I kulturstrategien er det fem veivalg som skal styrke rollen vår som samfunnsutvikler. Dette er fem arbeidsmåter som vi ønsker å bruke mer aktivt i årene som kommer. Hvilke, om noen, kommentarer har du til disse?

Høringssvar skal sendes til postmottak@hedmark.org

Her finner du utkast til Kulturstrategi for Hedmark fylkeskommune 2018-2022 (30):