Nasjonal transportplan 2018-2029 fra Hedmark

Nasjonal Transportplan (NTP) er lagt fram av regjeringen. Fylkesrådet registrerer at flere Innlandsprosjekter skyves ut i tid.

- Nye Veier AS har ansvaret for E6 utbyggingen Kolomoen-Moelv – og Rv3/25 skal gjennomføres som OPS prosjekt. Vi regner med at disse prosjektene går som planlagt, sier fylkesråden.

Foto: Gaute Moen

Helhetlig og sammenhengende utbygging av transportårer er viktig. Stykkevis og delt utbygging er en utfordring for fremkommelighet, trafikksikkerhet og næringslivets behov for transport.

Frustrerende

- Utbyggingen på E16 Slomarka-Herbergåsen-Nybakk er skuffende nok skjøvet flere år ut i tid. Denne strekningen er en viktig del av ei transportåre som betyr mye for transport over landegrenser. Dette er frustrerende, sier fylkesråd for samferdsel i Hedmark fylkeskommune Anne Karin Torp Adolfsen.

OPS prosjekt

- Nye Veier AS har ansvaret for E6 utbyggingen Kolomoen-Moelv – og Rv3/25 skal gjennomføres som OPS prosjekt. Vi regner med at disse prosjektene går som planlagt, sier fylkesråden.

Lonåsen

I planperioden vil en prioritere utbedring av delstrekninger på riksvei 3 i Østerdalen. Det er satt av 500 millioner til dette. Lonåsen er ett av flere aktuelle punkter for utbedring. 

Langt mindre

- Dette er dessverre langt mindre enn det som ble lagt fram i fagetatenes forslag til NTP, sier fylkesråd Torp Adolfsen. 

2024 og 2034

Indre intercity med bygging av dobbeltsporet jernbane til Åkersvika skal være ferdig i 2024. Ytre intercity med dobbeltspor til Lillehammer skal være ferdig i 2034.

Senket ambisjonene

- Når det gjelder InterCity på Dovrebanen stopper den nå i Åkersvika i 2024. Det ser ut til å være avsatt ca.  15 milliarder til videre bygging nordover mot Lillehammer mellom 2024 og 2029. Dessverre så har Regjeringen senket ambisjonene for Intercity byggingen fra forrige regjering sin NTP. For innlandet er det vesentlig at dobbeltsporet jernbane bygges helt frem til Lillehammer fortest mulig, sier fylkesråden.

Godspakken

Tilsvinger og elektrifisering Hamar-Elverum-Kongsvinger ligger inne som del av godspakken på 18 mrd. Nye krysningsspor ligger inne på Rørosbanen, Kongsvingerbanen og Dovrebanen. I denne pakken ligger også terminaltiltak. 

Tempoplan

- Dette er bra for godstransport i en nasjonal sammenheng. Det er vanskelig å finne en tempoplan knyttet til disse tiltakene, men vi forventer at det skjer raskt, sier fylkesråd Torp Adolfsen. 

Tømmertransporten

50 millioner kroner pr. år i 6 år skal reserveres til tiltak for å utbedre flaskehalser for tømmertransport.

Gledelig

- Det er veldig gledelig at Hedmark er blitt hørt i saken om godstransport og flaskehalsene for tømmertransport. Jeg håper midlene er tilgjengelige umiddelbart understreker fylkesråden.

Momenter fra Nasjonal transportplan for 2018 – 2029:

Jernbane:

 • Indre Intercity, dobbeltspor til Åkersvika/Hamar i 2024
 • Ytre Intercity – dobbeltspor frem til Lillehammer i 2034
 • Bygge/forlenge kryssingsspor Rørosbanen
 • Bygge/forlenge kryssingsspor Dovrebanen
 • Banekobling Elverum (tilsving)
 • Elektrifisering Hamar – Elverum – Kongsvinger
 • Bygge/forlenge kryssingsspor og fjerne planoverganger på Kongsvingerbanen
 • Banekobling Kongsvinger (tilsving)
 • Stasjonsutbedring Skarnes
 • Terminaltiltak Kongsvinger- og Rørosbanen

Veg:

 • 300 millioner til oppstart E16 Slomarka-Herbergåsen-Nybakk i 2024-2029. 800 millioner i annen finansiering 2018-2029. Prosjektet forutsettes gjennomført som ett samlet prosjekt i stedet for to delparseller.
 • RV 3/25: Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet. Satt av 2347 millioner til prosjektet, inkludert forberedende arbeider til OPS. Prosjektet omfatter bygging av om lag 27 km ny riksveg, hvorav 16 km som firefelts veg og om lag 11 km som tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt.
 • Sammenhengende utbygging av E6 firefeltsveg fra Kollomoen til Moelv og videre til Ensby i Øyer kommune er et prosjekt som Nye veier skal stå for og Nye veier har gjennom NTPen fått finansiering til prosjektet.
 • I planperioden vil en prioritere utbedring av delstrekninger på riksvei 3 i Østerdalen. Det er satt av 500 millioner til dette. (Lonåsen er ett av flere aktuelle punkter for utbedring).

Fylkesveger:

 • Ingen omklassifiseringer fra fylkesveg til riksveg nå, avventer regionreform og neste NTP
 • Rentekompensasjonsordningen opprettholdes
 • Tilskudd til gang- og sykkelveger trappes opp siste 6 år
 • Tilskudd til fylkesveg (bl.a. tunnelsikkerhet) opprettholdes med 1,3 mrd. kr pr. år
 • 50 mill. kr/år i 6 år reserveres for flaskehalser for tømmertransporten
 • 15,6 millioner i ramme for perioden til fylkeskommunene. Vil bli fordelt mellom fylkeskommunene på grunnlag av en kartlegging av vedlikeholdsetterslep.
 • 12,3 milliarder til skredsikring av fylkesveger