Vil ha Landbruksdirektoratet til Mjøsregionen

Landbruksdirektoratet skal vurderes for utflytting fra Oslo. Fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen og landbruksdirektør Haavard Elstrand hos Fylkesmannen i Hedmark mener den naturlige plasseringen er i Mjøsregionen.

Per-Gunnar Sveen og Haavard Elstrand

- Landbruksdirektoratet passer som hånd i hanske til Mjøsregionen, sier fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen og landbruksdirektør hos Fylkesmannen i Hedmark Haavard Elstrand.

Foto: Marit Thobiassen Strande

- Landbruksdirektoratet er som skreddersydd for Mjøsregionen, sier Per-Gunnar Sveen.

Han antyder at Hamar kan være en aktuell plassering, men Sveen og Elstrand understreker at det viktigste er at direktoratet kommer til regionen.

- Uansett hvor det havner rundt Mjøsa, vil det være en stor gevinst for hele regionen, sier Haavard Elstrand.

Brev til departementet

Fylkeskommunen og fylkesmannen sender i disse dager et brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet der de argumenterer for hvorfor Mjøsregionen er den rette lokaliseringen.

- Innlandet er hovedtyngdepunktet innenfor jord- og skogbruksbaserte verdikjeder, sier Sveen.

I brevet utdyper de: Innlandet er landets klart største jord- og skogbruksregion. Dessuten har regionen komplette verdikjeder for de fleste produksjoner innenfor både jord- og skogbruk.

Framtidas landbruk

- Framtidslandbruket handler om kunnskap innovasjon og kompetanse. Det er slik vi skal drive landbruket framover, sier Haavard Elstrand.

I brevet framhever de Mjøsregionen som et nasjonalt tyngdepunkt for grønn kompetanse, innovasjon og nyskaping gjennom blant annet å være sete for tunge landbruksfaglige kunnskapsmiljøer på alle nivåer. Regionen er også vertskap for noen av landets fremste nyskapende og innovative miljøer innen bioøkonomi gjennom Arena Heidner og innovasjonssenteret Biosmia. Avlsmiljøet er verdensledende.

Velfungerende arbeidsmarked

Det siste punktet som framheves i brevet er Mjøsregionen som en velfungerende arbeidsmarkedsregion. I tillegg til at det er god tilgang på folk med høyere utdanning, er det lett å dagpendle mellom Oslo og Mjøsregionen.

«Et landbruksdirektorat i Mjøsregionen vil innebære en rimelig geografisk fordeling av dagens tre «grønne direktorater» der Fiskeridirektoratet har hovedsete i Bergen og Miljødirektoratet har hovedsete i Trondheim», står det å lese i brevet.

Bakgrunn

17. februar vedtok regjeringen å flytte ut 630 statlige årsverk fra Oslo. Samtidig vedtok regjeringen at ytterligere 1 200 arbeidsplasser skal utredes for utflytting fra Oslo, hvorav 195 årsverk i Landbruksdirektoratet. Utredningsperioden begynner nå og skal være ferdig innen 1. juli.

Landbruksdirektoratet består i dag av 225 årsverk, 30 årsverk i Alta på reindriftsavdelingen og 195 i Oslo.

De to viktigste oppgavene er å være et faglig støtte- og utredningsorgan for Landbruks- og matdepartementet og å iverksette landbrukspolitikken.