Internasjonalt næringsutviklings-, FoU og innovasjonsarbeid

Hedmark fylkeskommune skal bidra til utvikling og økt verdiskapning i næringslivet i Hedmark.
Internasjonalisering og grenseoverskridende samarbeid er virkemidler som benyttes i arbeidet.

Hovedtyngden av arbeidet skjer i samarbeid med aktører fra FoU-miljøene, utdanningsinstitusjoner og næringsliv i fylket.

INTERREG Sverige-Norge programmet, med prioriterte satsningsområder små og mellomstore bedrifter og styrking av innovative miljøer, er ett av fylkeskommunens viktige virkemidler.

Informasjon om prosjekter og satsninger:

Utvikler morgensdagens omsorgstjenester

Interreg Sverige-Norgeprosjektet Support quality Of Life (SOL) er en grenseoverskridende satsning på helse, velferdsteknologi, leverandørutvikling og tjenesteinnovasjon i Indre Skandinavia.

Musikkbransje med muligheter

Gjennom Interreg Sverige-Norge prosjektet «Music Innovation Network Inner Scandinavia» (MINS), har Høgskolen i Hedmark og Karlstad universitet startet forskning, utdanning og bransjeutvikling innen kreative bransjer, med spesielt fokus på musikkbransjen.

Sysselsetting og innflytting i Fjellregionen

Interreg Sverige-Norge prosjektet Scandinavian Heartland Business Imrpovement er et samarbeid mellom Fjellregionen i Norge og Dalarna i Sverige for å øke sysselsetting og innflytting.

Internasjonalt orientert reiseliv som vekstnæring

Interreg Sverige-Norge prosjektet Scandinavian Mountains  er en grenseoverskridende satsing på bærekraftig og internasjonalt orientert
reiseliv som vekstnæring i SITE-regionen (Sälen, Idre, Trysil og Engerdal).

Best på krise

Interreg Sverige-Norge prosjektet «Preparing for Future Crisis Management» skal bidra til at Hedmark og Värmland blir ledende innen IKT-støttede kriseøvelser.

Samarbeid for synliggjøring

Interreg Sverige-Norge prosjektet  «Internasjonalisering, Destinasjonsutvikling og Attraksjonskraft (IDA)» IDA - Internasjonalisering, Destinasjonsutvikling og Attraksjonskraft gjør reiselivsnæringen i Hedmark mer synlig. 

Grønn kopling gir innovasjon

Interreg Sverige-Norge prosjektet «Innovasjon med tre i Indre Skandinavia – IMTRIS» kopler sammen teknikk, design, tre og skogressurser for å skape kunnskap om muligheter for bruk av tre og fremme innovasjon innen byggsektoren.

Legger til rette for bedriftssamarbeid og internasjonalisering

Gjennom Interreg Europa-programmet  samarbeider Hedmark fylkeskommune med europeiske regioner for å legge til rette for innovasjons- og internasjonaliseringsprosjekter for små- og mellomstore bedrifter.