Best på krise

Interreg Sverige-Norge prosjektet «Preparing for Future Crisis Management» skal bidra til at Hedmark og Värmland blir ledende innen IKT-støttede kriseøvelser.

Indre Skandinavia har felles utfordringer i å håndtere naturkatastrofer.  Prosjektet Future Crisis Management skal utvikle metoder og verktøy for god kriseberedskap på tvers av grensene.

Prosjektet skal resultere i nye, forskningsbaserte og funksjonelle IKT-verktøy som gjør det mulig å øve oftere, bedre og billigere. Dette skal brukes i utdanning av fremtidens bredskapsansvarlige.

Gjennom Future Crisis Management legges det til rette for nettverk og kunnskapsoverføring på tvers av sektorer og regioner gjennom samarbeid mellom akademia, næringsliv, offentlig forvaltning og frivillige. Ved å kople sammen fag- og bedriftsmiljøer skal prosjektet bidra til at Hedmark og Värmland i sum blir ledende innen IKT-støttede kriseøvelser

Sentrale aktiviteter i prosjektet er utvikling av IKT-støtte, øving og testing, utdanning og utvikling av metoder for beredskapsøving og krisehåndtering.

Prosjektet, som skal gå over tre år, er et resultat av samarbeid mellom et solid fagmiljø ledet av førsteamanuensis Bjørn Tallak Bakken ved Høgskolen i Hedmark, Østerdalen sivil-militære kompetansesamarbeid, Crisis Training AS og Fylkesmannen i Hedmark sin beredskapsavdeling. I tillegg er følgende norske partnere med; NVE, Sivilforsvaret, Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum og Våler kommune.