Grønn kopling gir innovasjon

Interreg Sverige-Norge prosjektet «Innovasjon med tre i Indre Skandinavia – IMTRIS» kopler sammen teknikk, design, tre og skogressurser for å skape kunnskap om muligheter for bruk av tre og fremme innovasjon innen byggsektoren.

Prosjektet IMTRIS  skal  bidra til en grønn økonomi, tuftet på forskning, innovasjon og fornybare ressurser.

Prosjektet kopler sammen forskningsmiljøer i Indre Skandinavia med ulike innretninger, og skaper sammen en helhet innen flere forskningsfelt, slik som i emballasjeforskningen der designforskningen ved Høyskolen i Oslo og Akershus på Kjeller kompletterer den tekniske og miljøorienterte forskningen ved Karlstads Universitet. Ett annet eksempel er biobrenselfeltet, der forskningen om tre-/skogsresurser ved Høyskolen i Hedmark kompletterer den produksjonstekniske og brukerorienterte forskningen ved Karlstads Universitet og Högskolan i Dalarna. I tillegg er samarbeid med næringslivet et gjennomgående tema i prosjektet.

IMTRIS har tre FoU-områder:

  1. Tre i konstruksjoner, produkter og tjenester
  2. Emballasje; design, egenskaper og funksjoner for bærekraftig utvikling
  3. Skogsindustrielle prosesser og systemer