Utvikler morgensdagens omsorgstjenester

Interreg Sverige-Norgeprosjektet Support quality Of Life (SOL) er en grenseoverskridende satsning på helse, velferdsteknologi, leverandørutvikling og tjenesteinnovasjon i Indre Skandinavia.

Prosjektet mobiliserer grenseregionenes samlede ressurser med IKT i Värmland, Folkehelse Terningen Nettverk Elverum og Teknologi Kunnskapsbyen Lillestrøm i samhandling med kommuner og spesialisthelsetjeneste for å peke ut retningen for morgendagens omsorgstjenester.

Helsetjenestene er ulikt organisert i Sverige og Norge og det fins også kulturforskjeller. Disse ulikhetene er en styrke for ny læring gjennom partnerskap og potensiale for å oppnå grenseregional merverdi. Samtidig byr bosettingsmønstre og befolkningssammensetning på mange like utfordringer.

Gjennom samarbeid over grensen kan prosjektet gis større verdi enn når vi jobber hver for oss. Helsesektoren skal samhandle tett med brukere og leverandører om å dreie perspektiv og tankemåter. Kunden/brukeren skal trekkes tettere inn i samhandlingen.

I prosjektet skal det jobbes med spredning og mer bruk av velferdsteknologi, parallellt med utvikling av nye arbeidsprosesser. Brukerdrevet innovasjon ved systematisk implementering av hjelpemidler for å øke kundenes/brukernes egen mestring, vil gi mer rasjonell bruk av helsepersonell.

Prosjektet vil oppnå ny kunnskap og etablere ny praksis. Dette skal gjøres ved systematisk samhandling både vertikalt og horisontalt i tjenestekjeden. Prosjektet skal utnytte ulik kompetanse og styrker, samt aktivt involvere sivilsamfunn og næringsliv, forsknings- og innovasjonsmiljøer. Prosjektet er et samarbeid mellom fylkene Akershus, Hedmark og Värmland.

Les mer om prosjektet på interreg.no