Ny rapport om fylkeskommunenes europeiske arbeid

En ny rapport som ble publisert ved utgangen av 2016, gir en samlet oversikt over det europeiske arbeidet fylkeskommunene gjør, og hvordan samarbeidet styrker samfunnsutviklerrollen.

Prosjektleder Fred-Olav Sørensen (UD) presenterer rapporten om fylkeskommunenes europeiske arbeid i internasjonalt fagpolitisk utvalg i østlandssamarbeidet.

Foto: Kjersi Garberg

Rapporten «Fylkeskommunenes europeiske arbeid: Omfang og mangfold. En sammenstilling av fylkeskommunenes europeiske arbeid. Viktige roller for de nye regionene» er utarbeidet av Utenriksdepartementet i samarbeid med alle landets fylkeskommuner og i særdeleshet fylkeskommunenes internasjonale koordinatorer. Videre har Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og Senter for internasjonalisering av utdanning gitt viktige bidrag. Rapporten inngår som kunnskapsgrunnlag for utforming av de nye regionens roller og oppgaver, og viser hvor viktig europeisk samarbeid på regionalt nivå er for samfunnsutviklerrollen, regional omstilling og innovasjonsevne. 

Kommuner og fylkeskommuner viktige
«For å løse flere av våre felles europeiske utfordringer er vi helt avhengige av at kommuner og fylkeskommuner er aktive pådrivere. Det er i lokalsamfunnene omstillingene må skje» uttaler utaler EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen i forbindelse med rapportens offentliggjøring på regjeringens nettside. Han håper videre at rapporten vil være et nyttig innspill for bedre å utnytte de muligheter som ligger i EUs programmer og europeisk samarbeid, og ser fram til tett dialog med fylkeskommunene om dette.

Eksempler på suksessfulle satsninger og prosjekter
Rapporten inneholder en rekke eksempler på vellykkede satsninger og prosjekter som fylkeskommunene er pådriver for og deltar i. Fra Hedmark trekkes flere Interreg Sverige-Norge prosjekter frem samt Hedmark fylkeskommunes samarbeid med Nordisk Ministerråd. Basert på eksempler fra fylkeskommunenes europeiske arbeid trekker rapporten frem flere kjennetegn på vellykkede europeiske prosjekter. Noen av disse er:

• Solid forankring i ledelsens prioriteringer.
• Målrettet og konkret arbeid som en integrert del av fylkets oppgaveløsning og en langsiktig strategi.
• Fylket har et nettverk for å drøfte aktuelle initiativ og prosjekt.
• Deltakelse i europeiske paraplyorganisasjoner gir innflytelse.

Anbefalinger
Videre kommer rapporten med 18 anbefalinger. Flere av disse dreier seg om bedre samarbeid mellom regionale aktører og sentrale myndigheter i europaarbeidet. Anbefalingene understreker viktigheten av EUs programmer for regionalt nivå og regionale aktører, samt understreker INTERREGs rolle som et virkemiddel for regional innovasjon, omstilling og løsning av konkret grenseutfordringer innen samferdsel og infrastruktur, naturforvaltning, sikkerhet og beredskap.

Neste trinn
Anbefalingene vil nå bli fulgt opp med fylkeskommunene i tett dialog med sentrale aktører som departementene, KS, Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og Senter for internasjonalisering av utdanning samt de norske regionkontorene i Brussel.