Bærekraft, likestilling, integrering

 

Foto: Peter Andersson

 

Bærekraft

Interreg Sverige-Norge programmet 2007-2013, slik det ble utviklet i årene 2006 og 2007 er tuftet på den europeiske unionens strategi for økonomisk, sosial og miljømessig fornyelse, slik den ble vedtatt i år 2000 - Lisboa-strategien. De politiske ambisjonene om en bærekraftig utvikling ble senere forsterket i EU ved det europeiske råds møte i Göteborg i 2001, hvor Göteborg-agendaen om bærekraftig utvikling ble vedtatt. Tilsvarende bygger Interreg Sverige-Norge programmet på norsk distrikts- og regionalpolitikk og på nasjonale og regionale miljømål.

Før programmets start ble det gjennomført en strategisk miljøanalyse, med miljøvurderinger ut fra 12 målsettinger; klimapåvirkning, frisk luft, levende sjøer og vassdrag, hav i balanse og levende kyst og skjærgård, storslått fjellmiljø, et rikt plante- og dyreliv, giftfritt miljø, trygghet fra radioaktivitet, grunnvann av god kvalitet, levende skoger, et rikt kulturlandskap og et godt bebygd miljø.

Alle søknader om prosjektfinansiering fra Interreg Sverige-Norge programmet blir vurdert etter deres sannsynlige påvirkning på miljøet.

Interreg Sverige-Norge programmet har en klar miljøprofil. Energi, klima og miljøpolitikken er Interreg Sverige-Norge programmets nest største investeringsområde i partnerskapet Indre Skandinavia.

Likestilling

Programanalysen peker på at kvinner oftere enn menn flytter fra distriktene, ettersom de tiltrekkes av muligheter til studier og yrker som finnes på større steder. Vi ser også at arbeidsmarkedenes bransjer er til dels sterkt kjønnsdelte, der eksempelvis bygg- og anleggsektoren har en svært høy andel menn, mens undervisningssektoren har en overvekt av kvinner. Sysselsettingsstatistikk generelt og statistikk over etablerere viser at kvinner i mindre grad utfører lønnet arbeid enn menn og sjeldnere starter egne foretak. Blant studentene er det der i mot flest kvinner.

Hensyn til likestilling vurderes nøye ved utvikling og prøving av prosjektsøknader til Interreg Sverige-Norge programmet. Dette omfatter både krav til deltakelse fra begge kjønn samt premiering av søknader som arbeider med likestilling.

Av de samlede forventede resultatene fra de igangsatte prosjektene, ser vi at om trent like mange menn og kvinner kommer til å delta i de grenseoverskridende aktivitetene.

Integrasjon

Sverige og Norge har stor netto immigrasjon. Grenseregionene arbeider systematisk med integrasjon i alle prosjekter i Interreg Sverige-Norge programmet. Partnerskapet i Indre Skandinavia har satt i gang egne forskningsprosjekter innen temaene attraktivitet, arbeidsmarked og innvandring for å skaffe til veie mer kunnskap om migrasjon - historisk og i dag.