Forskning og utvikling

 

Bilde: Fra Universitetsalliansen i Indre Skandianvia (UNISKA)

 

Analyse og kunnskapsproduksjon over grensen - forskernettverk i Indre Skandinavia

Utviklingen av Interreg Sverige-Norge programmets innhold (2014-2020) er gjort med bakgrunn i en analyse av potensialet for grenseoverskridende samarbeid, utført av Østlandsforskning og Karlstads Universitet.  Analysen er bygget på et eget datasett (Grenseindeksen) og drøfter grenseregionens tilstand, sterke trekk, svakheter, trusler og muligheter (Grense-SWOT).

Partnerregionene i Indre Skandinavia har siden 2003 investert vel tre prosent av frie investeringsmidler til forskningsprosjekter. Fra 2003-2006 gjennomførte Østlandsforskning og Karlstads Universitet et større arbeid «Utvikling og omstilling i Indre Skandinavia».  Her ble det også gitt ut en bok om grenseregionene fra Forskningsinstitusjonene. Boken kan fås kostnadsfritt for mottaker ved henvendelse til sekretariatet for Interreg Sverige-Norge.

Med utgangspunkt i grenseregionenes behov for spesifikke grenseoverskridende analyser ble prosjektet «Gjøre regionale forskjeller til en styrke» startet i 2009. Et nettverk av kunnskapsinstitusjoner med Østlandsforskning, Karlstads Universitet og Högskolan i Dalarna forsker nå på temaene regional attraktivitet, regionforstørring og virkninger av globaliseringen i grenseregionene i Indre Skandinavia. Publikasjoner fra dette prosjektet er tilgjengelig på hjemmesiden til Østlandsforskning.  

 

Samarbeid med Universitetet i Lisboa

Grenseregionene i Indre Skandinavia samarbeider med Universitetet i Lisboa, som er det eldste og største av Lisboas seks universiteter. Universitetets Sentrum for geografiske studier (Centro de Estudos Geográficos - CEG) har med bakgrunn i publiseringer og deltakelse i programmer en internasjonal topprating.

Ved CEG foregår siden 2011 et seksårig postdoktor-arbeid hvor instituttet forsker på langtidseffekter av EUs regionalpolitikk og spesifikt det grenseoverskridende samarbeidet på den iberiske og den skandinaviske halvøya, representert ved Interreg Sverige-Norge programmet.

 

Kunnskapsbasert ledelse og forvaltning

Et ledende prinsipp for grenseregionenes investeringer i produksjon av anvendbar kunnskap er å bidra til kunnskapsbaserte beslutninger og en internasjonalt ledende kunnskapsbasert forvaltning som skal sikre høy kostnadseffektivt, -måloppnåelse og politisk relevans: «Regional policy is about anticipating future trends.»