Hensikt, mål og strategi

 

Hensikt

Interreg Sverige-Norge programmet er et spesifikt grenseoverskridende utviklingsprogram, som skal komplettere øvrig regional- og distriktspolitikk ved

i) utnytte og forsterke grenseregionenes samlede ressurser 

ii) redusere grensens barriereeffekter

iii) utøve felles politisk lederskap, fremme bærekraft og kople sammen små- og mellomstore byer over grensen  

 

Mål

Interreg Sverige-Norge programmets overordnede mål er å øke grenseregionenes attraktivitet og konkurransekraft.

Begge målene forplikter til å fremme en bærekraftig utvikling i grenseområdene i alle finansierte aktiviteter. Interreg Sverige-Norge programmet skal bidra til likestilling i samfunnet og prioritere deltakelse blant ungdom. 

 

Strategier

Interreg Sverige-Norge programmets strategier er lagt for å møte noen av svakhetene som er avdekket i grenseområdene, hvor utviklingen i folketall og alderssammensetning sammen med næringslivets struktur, gradvis bidrar til marginalisering og konkurranseulemper i et nasjonalt perspektiv. 

For å motvirke et slikt scenario har programmet etablert to hovedstrategier knyttet til de to målene:

1)      Stimulere innovasjon, utvikle kunnskap og konkurransekraft og fremme samvirke mellom forskning og foretak

-          Bedre tilgjengelighet

-          Integrere arbeidsmarkedene og høyne kunnskapsnivået i arbeidsstyrken

-          Konkurransekraftige foretak med attraktive arbeidsmiljøer

 

2)      Forsterke koplingene mellom by- og landområder og skape institusjonelle og kulturelle bånd i grenseregionene

-          Felles bruk og forvaltning av kulturelle og naturgitte ressurser

-          Bedre offentlige tjenester

-          Større kulturelt mangfold

-          Utvikle metoder og samarbeid for by- og distriktsutvikling

-          Folkehelse og samfunnssikkerhet