Politisk styring og administrasjon 2007-2013

Politisk styring og administrasjon

Programmet (2007 - 2013) styres i grenseregionen Indre Skandinavia av en interregional beslutningsgruppe, Overvåkingskomitéen (ØK). Partnerskapet har 16 representanter fra de fem eierregionene. Beslutninger tas etter drøftinger og forhandlinger etter prinsippet om samstemmighet/ konsensus

 

Hedmark

Per Gunnar Sveen, Fylkesrådsleder, Hedmark fylkeskommune

Anne Karin Torp-Adolfsen, Fylkesråd, Hedmark fylkeskommune

Dag Rønning, Leder, KS Hedmark

Anne-Katrine Fossum, Assisterende Fylkesmann, Fylkesmannen i Hedmark

 

Akershus

Lars Salvesen, Fylkesvaraordfører, Akershus fylkeskommune

Siri Hov Eggen, Gruppeleder AP fylkestinget, Akershus fylkeskommune

Inge Solli, Varaordfører Nittedal, Kommunene på Romerike

 

Østfold

Ole Andre Myrvold, Ordfører Trøgstad, Kommunene i Indre Østfold

 

Värmland

Claes Pettersson, Vise-ordfører, Region Värmland

Catarina Segersten-Larsson, Vise-ordfører, Region Värmland

Monica Gundahl, Styrelsemedlem, Region Värmland

Paul Nemes, Internasjonal koordinator, Länsstyrelsen i Värmland

 

Dalarna

Peter Helander, Styrelsemedlem, Region Dalarna

Birgitta Sacrédeus, Styrelsemedlem, Region Dalarna

Kurt Podgorski, Styrelsemedlem, Region Dalarna                               

Camilla Salander, Länsstyrelsen i Dalarna

 

De norske representantene er oppnevnt av Kommunal- og regionaldepartementet, etter nominering fra de enkelte fylkeskommunene. Full oversikt over representanter og vararepresentanter finner du her (oppdateres)

 

Det regionale prioriterende partnerskapet har tre hovedoppgaver:

  1. Fatte vedtak på investeringer med de norske Interreg-midlene
  2. Prioritere søknader for tildeling av ERUF-midler
  3. Være en drivkraft for å få fram ønskede prosjektinitiativ

 

RPP ledes av en valgt ordfører. Disse har hatt vervet i inneværende 7-års programperiode:

2008: Claes Pettersson,  Region Värmland

2009: Siv Tørudbakken, Hedmark fylkeskommune

2010: Birgitta Sacrédeus, Region Dalarna

2011: Christian Haugen, Hedmark fylkeskommune

2012: Claes Pettersson, Region Värmland

2013: Per Gunnar Sveen, Hedmark fylkeskommune

 

Vedtak om investeringer fra ERUF gjøres av programmets Styringskomité. Denne er felles for hele Sverige-Norge området.

 

Administrasjon

Hovedsetet for Interreg-administrasjonen i Indre Skandinavia er hos Länsstyrelsen i Värmland.

 

Rollen som norsk hovedsekretariat er tillagt Hedmark fylkeskommune av Kommunal- og regionaldepartementet. Det norske sekretariatet betjener Indre Østfold, Øvre- og Nedre Romerike i Akershus og hele Hedmark. Sekretariatets oppgaver er regulert i en samarbeidsavtale mellom de tre fylkeskommunene Østfold, Akershus og Hedmark.