Enhet for Internasjonalt Samarbeid

Siden begynnelsen av 1990-tallet har internasjonalt arbeid vært en del av fylkeskommunens virkeområde. Enhet for internasjonalt samarbeid ble opprettet i 2005 som svar på behovet for en mer samordnet og offensiv fylkeskommunal internasjonal satsning.

Hvorfor fylkeskommunalt engasjement internasjonalt?

Utfordringene – og mulighetene utviklingen med mer åpne grenser, globalisering og tettere europeisk integrasjon bringer med seg angår også Hedmark. Hedmark fylkeskommune vil gjennom et aktivt internasjonalt engasjement møte utfordringene og utnytte mulighetene.

 

Internasjonalt engasjement og samarbeid over landegrensene gir ulike former for gevinst. Det er flere årsaker til at Hedmark fylkeskommune engasjerer seg internasjonalt:

- En aktiv samarbeidspolitikk gir muligheter for deltakelse i større europeiske del-finansierte prosjekter som gir synlige regional utvikling og tilfører våre miljøer kompetanse og nye løsningsforslag på felles problemstillinger.

- Deltakelse i internasjonale nettverk og på internasjonale arenaer gir mulighet til politisk påvirkning, til å diskutere felles europeiske problemstillinger og er viktig for informasjonsutveksling som er nyttig i fylkets egen politikkutforming.

- Gir gode muligheter til å profilere Hedmark og presentere næringsliv og kulturtilbud. I tillegg er deltakelse i internasjonale fora og organisasjoner en forutsetning for gjøre mulighetene som ligger i fylket kjent for andre aktører i Europa.

- Samhandling med personer og aktører fra andre land og kulturer gir økt kulturkompetanse som kan bringes hjem til mangfolds- og integreringsarbeid i eget fylke.