Organisasjoner, samarbeidsallianser og nettverk

Hedmark fylkeskommune deltar i flere internasjonale organisasjoner, samarbeidsallianser og nettverk.

Deltakelsen er en viktig forutsetning for å utvikles og lykkes i internasjonalt arbeid.

Medlemskap i internasjonale organisasjoner, samarbeidsallianser og nettverk skal medføre både kompetanseheving, økt gjennomslagskraft overfor nasjonale og europeiske myndigheter, samt danne grunnlag for målrettet prosjektarbeid.

Informasjon om organisasjoner, samarbeidsallianser og nettverk Hedmark fylkeskommune deltar i: (siden er under utvikling)

BSSSC (Baltic Sea States Subregional Co-operation)

120 regionale myndigheter i Norge, Danmark, Sverige, Finland, Polen, Estland, Latvia, Litauen, Russland og Tyskland samarbeider for å fremme Østsjø-regionens interesser.

Euromontana

Euromontana er en europeisk tverrsektoriell organisasjon for samarbeid og utvikling i fjellområdene i Europa.

AEBR (Association of European Border Regions)

AEBR er en organisasjon for Europas grenseregioner og arbeider for å fremme grenseregionenes interesser.

AER (Association of European Regions)

AER ble etablert i 1985 og en politisk interesseorganisasjon og europeisk arena for regionale myndigheter fra hele Europa og er Europas største regionale sammenslutning.

Grenstjenesten

Grensetjänsten er et grenseoverskridende samarbeide mellom Sverige og Norge for å hjelpe privatpersoner og firma som har en eller annen form for grensoverskridende sysselsetting.

Osloregionens Europakontor

Osloregionens Europakontor er et tverrfaglig service- og kompetansesenter som skal sikre økt deltakelse for sine medlemmer i europeisk regionalt samarbeid.

Østlandssamarbeidet

Ett av Østlandssamarbeidets fem satsningsområder i perioden 2016-2019 er europapolitisk arbeid.