AER (Association of European Regions)

AER ble etablert i 1985 og en politisk interesseorganisasjon og europeisk arena for regionale myndigheter fra hele Europa og er Europas største regionale sammenslutning.

Medlemskap i AER har vært en viktig pilar i det europapolitiske samarbeidet gjennom Østlandssamarbeidet (ØS) gjennom arbeidsdeling og gjensidig informasjonsutveksling og ved at de Østlandssamarbeidet i fellesskap har hatt det norske styrevervet i organisasjonen siden 1995.

AER består av 250 regioner fra 33 land, samt 14 interregionale sammenslutninger. Organisasjonen er politisk talerør for regionenes interesser på internasjonalt og europeisk nivå. De viktigste oppgavene er:

- å støtte arbeidet med demokratibygging på regionalt nivå

- å se til at prinsippet om subsidiaritet legges til grunn i løsningen av oppgaver/problemer. (Subsidiaritetsprinsippet går ut på at bestemmelser som hovedprinsipp skal tas på det politiske nivå som ligger nærmest de beslutningen gjelder)

- å styrke regionenes politiske rolle i utviklingen av Europa

- å støtte regionene i globaliseringsprosessen og i arbeidet med utvidelsen av EU

- å utvikle samarbeidet om tjenesteytingen til innbyggerne på tvers av regioner

AERs hovedsekretariatet ligger i Strasbourg/Frankrike.