Kultur, bibliotek og kompetanse

I femte etasje i fylkeshuset finner du enheten Kultur, bibliotek og kompetanse (KBK). Vi er 16 ansatte som arbeider med et bredt spekter av arbeidsområder. I tillegg til å fordele midler til faste formål, disponerer vi en rekke tilskuddsordninger.

Målsetting

Den overordnede visjonen til Hedmark fylkeskommune er:
”Vi er pådrivere og lagspillere i samfunnsbyggingen”

Hovedmålet til enheten for Kultur, bibliotek og kompetanse er:
gjennom kreativitet, kunnskap, samarbeid, veiledning og økonomiske virkemidler

  • å nå målsettingene i Fylkesplanen, økonomiplan og årsbudsjett
  • å sette fokus på kultur og kompetanse som regional utviklingsaktør 

Planarbeid

Fylkesplan for Hedmark trekker opp de overordnede og strategiske politiske prioriteringene og legger føringer for fylkeskommunens og kommunenes virksomhet, herunder hvilke typer virkemidler som skal brukes. Fylkesplanen og Strategisk Kulturplan er enhetens overordnede styringsdokumenter.

I tillegg til Fylkesplanen og Strategisk Kulturplan arbeider vi etter underliggende plandokumenter, tidligere kalt fylkesdelplaner, som gir mer detaljerte føringer for utvalgte områder. I tråd med Plan- og bygningsloven som blir vedtatt i løpet av 2009, skal det heretter utarbeides regionplaner og regiondelplaner på ulike områder.

Følgende planer er vedtatt:

Samarbeidspartnere

Fylkeskommunen er i sitt arbeid avhengig av gode samarbeidspartnere. KBK har inngått følgende avtaler:

  • Samarbeidsavtale for Sørsamisk område
  • Samarbeidsavtale med Likestillingssenteret