Fagområder

Bilde ikke tilgjengelig Generelle kulturmidler

Ordningen med tilskudd til allment kulturarbeid ble vedtatt av Fylkestinget 14.12.1999. Hovedmålet med ordningen er å ivareta og utvikle mulighetene for å skape, utøve og oppleve innenfor kulturlivet i Hedmark.

Bilde ikke tilgjengelig Utvikling av scenekunstmiljøene i Hamarregionen og Sør-Østerdalsregionen

Hedmark fylkeskommune har etablert denne tilskuddsordningen for å ivareta de frie teatergruppene, amatører, spel og større regionale oppsetninger i regionene Hamar og Sør-Østerdalen.  

Bilde ikke tilgjengelig Museumsarbeid i Hedmark

Hedmark fylkeskommune ønsker å legge forholdene til rette for å sikre museene i fylket de nødvendige rammevilkår som kan gjøre dem i stand til å utføre sine basisfunksjoner og være aktive bidragsytere i samfunnsutviklingen.

Bilde ikke tilgjengelig Kulturinstitusjoner

Hedmark fylkeskommune har bidratt til å etablere, og sitter i styret til følgende institusjoner:

  • Turnéorganisasjon for Hedmark
  • Musikk i Hedmark
  • Teater Innlandet
  • Hedmark kunstsenter Kunstbanken
Bilde ikke tilgjengelig Spillemiddel-tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Overskuddet fra Norsk Tipping fordeles hvert år til forskjellige formål. En stor andel av spillemidlene går til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. I 2016 ble det tildelt nesten kr 45 millioner til anleggsbyggere i Hedmark.

Det skilles mellom to typer anlegg; ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. Ordinære anlegg defineres som anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet, samt egenorganisert fysisk aktivitet. Med nærmiljøanlegg menes utendørsanlegg for egenorganisert fysisk aktivitet, beliggende i tilknytning til bo- og/eller aktivitetsområder.

Ved tildeling av spillemidler spiller fylkeskommunene en sentral rolle. 

Bilde ikke tilgjengelig Tilskudd til flerkulturelt arbeid

Fylkeskommunen har ikke lenger denne tilskuddsordningen.

Bilde ikke tilgjengelig Sørsamisk kulturell aktivitet

Hedmark fylkeskommune har inngått en samarbeidsavtale med Sametinget, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland fylkeskommuner. Fylkeskommunen mottar årlig ca. 140 søknader om støtte til ulike kulturaktiviteter.

Bilde ikke tilgjengelig Studieforbundene

Hedmark fylkeskommune kan ivareta voksnes behov for voksenopplæring gjennom gratis rett til realkompetanse ved de videregående skolene, samt de ressurssentrene som fylkeskommunen samarbeider med. Hedmark fylkeskommune er en av landets få fylkeskommuner som gir tilskudd til studieforbundene.

Forrige Side 2 av 3 Neste