Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken er et nasjonalt utviklingstiltak for mer kunst og kultur i skolen. Målet er at elevene skal få lettere tilgang og få et positivt forhold til kunst- og kulturuttrykk av alle slag. Dette skal skje gjennom et nært samarbeid mellom kultur- og skolesektoren på alle nivå. I Hedmark har Turneorganisasjonen hovedansvaret for å gi alle barn og unge kunst- og kulturopplevelser gjennom DKS-ordningen.

Aktuelt

Utlysning: DKS - utviklingsmidler for skoleåret 2017 / 2018

Den kulturelle skolesekken i Hedmark fordeler midler til profesjonell produksjon og / eller formidling innenfor fagfeltene, scenekunst, litteratur, visuell kunst, musikk, kulturarv og film. Søknadsfrist er 15. februar. Retningslinjer og søknadsskjema ligger her: https://www.hedmark.org/Om-fylkeskommunen/Kultur-bibliotek-og-kompetanse/Soeke-tilskudd/Retningslinjer-for-Den-kulturelle-skolesekken-utviklingsmidler

Turnéorganisasjonen og Den kulturelle skolesekken i Hedmark fyller 25 år!

Allerede høsten 1991 var stiftelsen Turnéorganisasjonen (tidligere Turnéorganisasjon for Hedmark) i gang med profesjonell kunst- og kulturformidling innen alle kunstarter til grunnskoler og videregående skoler i 19 av fylkets 22 kommuner.

Abonnementsordningen Skolepakka ble konseptuelt og innholdsmessig oppstarten til det som 10 år senere ble den nasjonale ordningen Den kulturelle skolesekken (DKS).

I dag består Turnéorganisasjonen av en stab på 11 ansatte, hvorav 5 fagprodusenter og med 8,6 årsverk, inklusiv en UKM produsent.

Årlig har Turnéorganisasjonen nærmere 90 turneer på veien med barnehageturné, tre til fem besøk per grunnskoleelev og et snitt på drøye 2 besøk per videregående elev. Se for øvrig www.turneorg.no.

Fylkeskommunen bidrar årlig med en driftsstøtte på ca 9 mill kroner til Turneorganisasjonens arbeid.

Turnéorganisasjonen for Hedmark har fått nytt navn og logo.

Det nye navnet er Turnéorganisasjonen og har denne logoen

Rikskonsertene heter nå Kulturtanken

Rikskonsertene har fått nytt og utvidet mandat som nasjonal enhet for alle kunstuttrykkene i Den kulturelle skolesekken (DKS). Rikskonsertene også fått nytt navn: Kulturtanken, med undertittelen Den kulturelle skolesekken Norge.  Se link for mer informasjon: http://www.rikskonsertane.no/nyheter/nyttnavn

DKS-utviklingsmidler - søknadsfrist 15.2.

Se retningslinjer for mer informasjon om ordningen. (25.1.2016)

 

Klart for kommunenes DKS-rapportering 

Nå er det klart for rapportering for 2015! Frist for rapportering er 10. februar. Veiledning ligger inne i portalen. Dere kommer inn i skjemaet ved å følge linken: www.dksrapportering.no 

Har dere problemer med innlogging ta kontakt med meg. (25.1.2016)

 

Dialogmøte med kommunene og Turnéorganisasjon for Hedmark

Møtene gjennomføres på Tynset 27.1 og i Hamar 28.1. I samarbeid med Turnéorganisasjon for Hedmark
ønsker vi å ha et opplegg og diskusjon rundt DKS forestillingen «Sju minutter over tolv». Dere kan lese mer om produksjonen her:  http://www.turneorg.no/produksjon_16570 

Målgruppe for møtet er kommunenes DKS-kontakt, samt en eller to kulturkontakter fra ungdomsskolen. I tillegg deltar Turnéorganisasjon for Hedmark med Håkon Skoge og produsenter innenfor scenekunst. (25.1.2016)

 

Nasjonal tilskuddsordning for filmprosjekter i DKS

Norsk filminstitutt fordeler i 2016 midler til filmprosjekter i DKS. Det kan søkes om støtte til utvikling og gjennomføring av prosjekt. Det er ingen begrensninger på hvilke aktører (organisasjoner, foretak eller privatpersoner) som kan søke, så lenge de er registrert i Brønnøysundregisteret og tiltakene er tilknyttet Den kulturelle skolesekken på nasjonalt, fylkeskommunalt eller kommunalt nivå. Se link for mer informasjon: http://www.nfi.no/bransje/filmformidling

(18.12.2015)

                      

Mindre spillemidler til DKS-arbeidet i Hedmark

Hedmark har siden 2013 fått kr 232.000. mindre i spillemidler til fordeling. Årets tildeling til Hedmark for skoleåret 2015/2016 er nå på         kr 8.377.669. Fylkeskommunen har de to siste årene kompensert nedgangen med å benytte ubenyttede DKS-midler fra tidligere år. Uten en økning i spillemidlene vil fylkeskommunen måtte justere tildelingen til de DKS-aktørene i fylket som i dag mottar spillemidler. De som i dag mottar spillemidler fra Kulturdepartementet er alle fylkets kommuner, Turneorganisasjon for Hedmark og ulike kunst- og kulturaktører som søker midler fra tilskuddsordningen DKS-utviklingsmidler. Kuttet i spillemidlene skyldes blant annet nedgang i antallet skoleelever i Hedmark. (13.11.2015)

 

Ny organisering av Den kulturelle skolesekken

Regjeringen endrer organiseringen av Den kulturelle skolesekken (DKS) og flytter nå sekretariatet for DKS fra Kulturrådet til Rikskonsertene. Samtidig styrkes ordningen med 12,2 millioner kroner. Les mer på: http://www.kulturradet.no/dks/vis-artikkel/-/den-kulturelle-skolesekken-flyttes-fra-kulturradet (12.11.2015)

Turid Birkeland som er leder av den nye "etaten" for DKS og Øystein Strand, avd.dir. kulturdepartementet presenterte i oktober hvorfor det er behov for endringer, samt noen tanker for hva den nye "etaten" skal bli. Se lenke fra deres presentasjoner:

______

_____________________________________________________

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken er et tilbud til alle barn og ungdom i grunnskolen og i den videregående skolen. Ordningen ble innført som en nasjonalordning i 2001 og finansieres i dag av spillemidler og fylkeskommunale midler.Foruten disse midlene bidrar kommunene med ressurser til gjennomføring av sine lokale DKS-planer. Av andre viktige aktører i DKS-arbeidet er blant annet fylkets kunst- og kulturarbeidere, Anno Museum, Teater Innlandet, Kunstbanken Hedmark Kunstsenter og Musikk i Hedmark.

De fylkeskommunale midlene på ca 9 mill til DKS-arbeidet i Hedmark går til Turnéorganisasjon for Hedmark (ToH) sitt arbeid med DKS. ToH som ble opprettet som en stiftelse 21. juni 1991 er den første forløperen til det som i dag er kjent som Den kulturelle skolesekken (DKS). Hver elev fikk fra høsten 1991 et bredere kunsttilbud i tillegg til Rikskonsertenes skolekonsertordning.

I 2014 hadde ToH 90 turneer på veien innen sjangrene litteratur, visuell kunst, musikk, scenekunst, film, kulturarv og kunstarter i samspill. Tilbudet spenner fra konserter for barnehagebarn til forestillinger, konserter, visninger og verksted i grunn- og videregående skole. Mer informasjon om ToH sin virksomhet og turnéprogram finnes her Turnéorganisasjon for Hedmark

Den kulturelle skolesekken i Hedmark er et samarbeid mellom:

 Les mer om den kulturelle skolesekken her http://www.denkulturelleskolesekken.no

 

Tilskudd til Den kulturelle skolesekken i Hedmark

Hedmark fylkeskommune gir støtte til arbeid i Den Kulturelle Skolesekken i hovedsak gjennom tre kanaler:

  1. Tilskuddsmidler - utviklingsmidler til formidling av forestilling, utstilling eller annet utstillingsopplegg beregnet på elever i grunnskolen, søknadsfrist 15. februar. Søknadskjema og retningslinjer finner du her.
  2. Tilskuddsmidler til arbeid med den kulturelle skolesekken i kommunene. Kommunene har en viktig rolle i arbeidet med Den kulturelle skolesekken. Alle kommunene i Hedmark lager egne DKS-opplegg i tillegg til de tilbudene de får fra Turneorganisasjon for Hedmark. Kommunene i Hedmark mottar midler ut fra en fordelingsnøkkel som baserer seg på antall elever, antall skoler og geografi / avstand.
  3. Driftsstøtte til Turnéorganisasjon for Hedmark som formidler 3-5 kunst- og kulturopplevelser til alle elever i grunnskolene i Hedmark hvert år. De besøker også barnehager og videregående skoler, men i mindre omfang. ToH mottar både spillemidler fra staten, men også fylkeskommunale driftsmidler til arbeidet med DKS.