Den kulturelle spaserstokken

Målet med tilskuddet fra den Den kulturelle spaserstokken, som fylkeskommunen overfører til kommunene, er å bidra til gode kunst- og kulturtilbud for eldre.

Den kulturelle spaserstokken

Mål

Gode kunst- og kulturtilbud for eldre, innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk

Strategi

Økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren

Tiltak

Gi økonomisk tilskudd til kommunene

Fylkeskommunens fordeling av midlene

Hedmark fylkeskommune får årlig tildelt midler fra staten som skal benyttes til tilskuddsordningen. Fylkeskommunen fordeler disse midlene videre til kommunene. Hedmark fylkeskommune bruker en fordelingsnøkkel der hver kommune først får kr 20 000 som grunnbeløp. De resterende midler fordeles så etter antall innbyggere i kommunen på 67 år og eldre.

Utbetaling av tilskuddet

Fylkeskommunen har som mål å utbetale midlene for årets aktiviteter så raskt som mulig etter årsskiftet. I motsetning til Den kulturelle spaserstokken, forholder denne ordningen seg til kalenderåret istedenfor skoleåret ved utbetaling og rapportering.

Bruk av spaserstokk-tilskuddet

Statens retningslinjer for denne tilskuddsordningen bestemmer hva kommunen kan, og ikke kan bruke midlene til:

Hva skal tilskuddet brukes til?

Hva kan tilskuddet ikke brukes til?

Midlene skal hovedsakelig benyttes til
profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet
gjerne i samarbeid med kunst- og kulturinstitusjoner, kunstnere og andre kulturaktører
 på lokalt eller regionalt nivå.

Nyskaping og utvikling av tilbud skal prioriteres.

Midlene skal ikke erstatte kommunale tilskudd til eksisterende eller planlagte satsinger, eller tiltak som allerede er sikret finansiering.

Midlene skal ikke brukes til:

  • investeringer
  • utstyr
  • administrasjon
  • planlegging
  • kompetanseutvikling

Også renteinntekter fra tilskudd på over kr 100 000 skal tilfalle formålet. Ved lavere tilskudd er det ikke et krav, men ønskelig at renteinntekter beregnes og brukes som tilskudd til ordningen.

Rapportering

Kommunen skal innen 1. april rapportere til fylkeskommunen om det foregående årets spaserstokk-aktiviteter. Vi anbefaler kommunen å bruke vår elektroniske rapportering via http://bit.ly/rapporteringSpaserstokken, eller ta kontakt for alternative rapporteringsformer.

Fylkeskommunen skal gjennom denne rapporteringen kunne kontrollere om bruken av midlene tilfredsstiller de statlige vilkårene for tilskuddet. Hvis denne kontrollen avdekker at kommunen har brukt midlene i strid med disse vilkårene, kan fylkeskommunen vurdere å holde tilbake videre tilskudd fra denne tilskuddsordningen.