Spillemiddel-tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Overskuddet fra Norsk Tipping fordeles hvert år til forskjellige formål. En stor andel av spillemidlene går til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. I 2016 ble det tildelt nesten kr 45 millioner til anleggsbyggere i Hedmark.

Det skilles mellom to typer anlegg; ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. Ordinære anlegg defineres som anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet, samt egenorganisert fysisk aktivitet. Med nærmiljøanlegg menes utendørsanlegg for egenorganisert fysisk aktivitet, beliggende i tilknytning til bo- og/eller aktivitetsområder.

Ved tildeling av spillemidler spiller fylkeskommunene en sentral rolle. 

Idrettstribune

Regjeringen sine sider www.idrettsanlegg.no har oppdatert informasjon om spillemiddelordningen.
Under rubrikken "publikasjoner" finner du bestemmelsene som gjelder for ordningen. Innen 15. juni hvert år publiseres nye bestemmelser. 

Hvordan skal du søke?

Ta alltid kontakt med kommunen før du begynner arbeidet med å bygge et anlegg eller med å søke spillemidler.
Anlegget må være forhåndsgodkjent av kommunen før spaden settes i jorda. Kommunen kan foreta idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning for de aller fleste anleggstyper. Kommunen skal videre bidra til at søknaden blir fullstendig, og se til at alle nødvendige vedlegg foreligger.

Du som anleggsbygger sender søknaden til kommunen, via søknadssystemet på www.idrettsanlegg.no. Kommunen bestemmer selv søknadsfristen. 

Hvordan foregår søknadsbehandlingen?

Behandling i kommunen
Kommunen skal innarbeide alle søknader  i en kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Her skal kommunen prioritere i to kategorier: ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. I denne prosessen skal idretten, friluftslivet og andre involverte ha god medvirkning.

Innen 15.januar skal kommunen oversende alle søknader til fylkeskommunen. Da skal også den politisk vedtatte prioriteringslisten følge med.
Behandling i fylkeskommunen
Fylkeskommunen kontrollerer at søknadene er fullstendige, og at nødvendige vedlegg foreligger. Kostnadsoverslag og finansieringsplan blir også vurdert. Ved mangler vil fylkeskommunen ta kontakt med søker og kommunen, for at de skal kunne komplettere søknaden. Dette er en arbeidsintensiv periode, og fristene er knappe. Fristen for ettersending av manglende dokumenter er 1. mars.

Dersom søknaden ikke er komplett, skal fylkeskommunen avslå søknaden.

Denne saksbehandlingen avsluttes 15.mars hvert år og fylkeskommunen rapporterer resultatet av denne til departementet.

I løpet av april måned vedtar Fylkesrådet en prioritering av godkjente søknader. Det settes opp en liste for ordinære anlegg og en for nærmiljøanlegg. Her er Hedmark idrettskrets, skytterne og Forum for natur og friluftsliv med i prioriteringsfasen. I 2016 ble følgende kriterier lagt til grunn for prioriteringen:

 • Gjentatt søknad (fått deltilskudd i fjor)
 • Tilleggssøknad (anlegg som har blitt vesentlig dyrere enn budsjettert)
 • Universelt utformede friluftslivsanlegg (ut i fra statens satsing på ett UU-anlegg i hver kommune innen 2025)
 • Utskifting av PCB-holdige lys, miljøperspektivet (satsing i 5 år tom 2017)
 • Kommunens prioritering
 • Hvor mange år det er søkt
 • Anlegg som er viktig for flere kommuner
 • Total søknadssum fra kommunen
 • Tidligere tildelinger til kommunen
 • Framtidige behov/søknader – vurderes for å unngå lenger ventetid i enkelte kommuner
 • Geografisk fordeling
 • Forholdet dyre anlegg – billige anlegg
 • Privat eller offentlig utbygger

 

Fylkeskommunen får hvert år innen 1. mai meddelt tilskuddsrammen fra departementet. Dette rammebeløpet er basert på bestemte kriterier hvor bl.a. godkjent søknadssum inneværende år teller 50%. Andre kriterier er antall innbyggere og anleggstetthet. Fylkeskommunen bestemmer selv fordelingen mellom ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. Midlene blir så fordelt administrativt i fylkeskommunen ut i fra vedtatte prioriteringslister, normalt innen 10.mai. (Formell frist fra departementet er 1.juli).

Ved eventuelle klager skal disse sendes til Kultur- og Kirkedepartementet via fylkeskommunen. Departementet overprøver imidlertid ikke de fylkeskommunale prioriteringene, men kan omgjøre vedtak hvis de finner saksbehandlerfeil.

Tilskuddet som blir tildelt skal brukes innen 2 år og det er fylkeskommunen som står for utbetaling av spillemidler til det enkelte anlegg. Tilskudd som ikke er brukt innen 2 år skal inndras.

Fylkeskommunen har også en egen Plan for fysisk aktivitet: