Kunstnerstipend

Det er for 2015 ikke lyst ut stipend. Eventuelle stipend vil bli kunngjort her.

 

Ingen ledige stipend.

 

Formålet med stipendene er å styrke kunstnernes arbeidsmuligheter i regionen.

 

Stipendordninger av denne størrelsesordenen innebærer en satsing som har en sterk nasjonal signaleffekt. Hedmark fylkeskommune har tidligere gått i bresjen for kunstpolitiske nyskapninger som blant annet Turnéorganisasjon for Hedmark, Musikk i Hedmark, Kunstbanken Hedmark Kunstsenter og Teater Innlandet.

Billedkunstner

 

Kriterier
Ved tildeling av stipend skal det bare legges vekt på kunstnerisk aktivitet og kvalitet. Det vil ikke bli tatt hensyn til kjønn, medlemskap i kunstnerorganisasjoner, eller religiøs eller politisk oppfatning.
Som hovedregel kan ikke samme kunstner få tildelt mer enn ett regionalt stipend samme år. Kunstnere som mottar statens stipend for kunstnere har ikke anledning til å søke tilsvarende regionale stipend i den perioden det statlige stipendet løper.

 

Behandling av søknadene
Søknadene vurderes av en oppnevnt fagkomite bestående av tre personer. Komiteens innstilling oversendes fylkesrådet som fatter endelig vedtak.

 

Økonomi
Da stipendordningen går over to budsjettår tas det før tildeling og utbetaling forbehold om at nødvendige politiske vedtak er fattet.