Likestilling

Hedmark fylkeskommunens overordnede mål for likestillingsarbeid er at fylkeskommunen skal både som arbeidsgiver og regional utviklingsaktør være en motor i arbeidet for likestilling i Hedmark. Som en ledende regional utviklingsaktør har også fylkeskommunen et overordnet ansvar for å drive likestillingspolitikk i Hedmark.

Likestilling er et av de overordnede prinsippene i fylkesplanen og i Regionalt Utviklingsprogram. Fylkeskommunens overordnede mål for likestillingsarbeid er i "Overordnet handlingsplan for likestilling" formulert slik:

”Hedmark fylkeskommune skal som arbeidsgiver, og som Regional utviklingsaktør, være en motor i arbeidet for likestilling i Hedmark” Slik arbeider fylkeskommunen med likestillingHandlingsplanen er arbeidsgivers strategidokument i likestillingsarbeidet i forhold til egne ansatte, og er vedtatt i fylkeskommunens partssammensatte utvalg SAMU.  Dette samarbeidsutvalget har også gjennomføringsansvaret for planens ulike prioriterte tiltak. SAMU består av fylkesrådet, fylkesdirektøren og hovedtillitsvalgte.  En bredt sammensatt arbeidsgruppe driver et løpende arbeid med utvikling av tiltak og fremmer saker til vedtak i SAMU. Handlingsplanen skal revideres i 2009. Ny handlingsplan vil gjelde fra 2010 til 2014.Planen peker ut fem strategiske innsatsområder:
  • Ledelse
  • Omstilling og endring
  • Personalplanlegging 
  • Lønnspolitikk 
  • Livsfasepolitikk

Planen konkretiserer en rekke prioriterte tiltak som skal realisere målene for de ulike strategiområdene. Invitasjon til samarbeid 
Som ledende regional utviklingsaktør har også fylkeskommunen et overordnet ansvar for å drive likestillingspolitikk i Hedmarkssamfunnet, jfr. bl.a. Likestillingslovens bestemmelser knyttet til offentlige virksomheters aktivitetsplikt som arbeidsgiver og som myndighetsutøver. I regi av Regionalt Partnerskap er det utarbeidet en "Veileder for et likestilt Hedmark".
Hedmark fylkeskommune tar i 2009 initiativ til å videreføre likestillingsarbeidet gjennom Regionalt Partnerskap.