Museumsarbeid i Hedmark

Hedmark fylkeskommune ønsker å legge forholdene til rette for å sikre museene i fylket de nødvendige rammevilkår som kan gjøre dem i stand til å utføre sine basisfunksjoner og være aktive bidragsytere i samfunnsutviklingen.

Museumsbygnings Glomdalsmuseet - foto: Linda Stewart

Det finnes et stort antall museer i Hedmark fylke, de fleste av dem organisert gjennom Hedmark fylkesmuseum. Museene spenner over et vidt spekter som reflekterer fylkets kulturtradisjon fra middelalder til i dag. Her finnes Norges største museum for skogbruk, jakt, fiske og friluftsliv, landets eneste jernbanemuseum, egne institusjoner som ivaretar minoritetsgruppene og samenes kulturhistorie og det er kultursenter som avspeiler det flerkulturelle samfunn.

 

Fylket har dessuten et av verdens få museer for kvinnehistorie, det finnes flere dikterhjem og flere friluftmuseer, bygdetun og et villmarksmuseum. I tillegg finnes det teknisk industrielle kulturminner og museer med særlig fokus på seterdrift. Velkommen!

 

Hvorfor er museer viktige?

  • Museer gjør fortida til en levende og meningsfylt del av framtida.
  • Museene er viktige arenaer for kunnskapsopplevelser.
  • Museer er med på å vise helhet og sammenheng i et stadig mer komplisert og globalisert samfunn.
  • Museer er sentrale sosiale og kulturelle møtesteder.
  • Museer bidrar til å styrke vår identitetsfølelse og vår evne til forståelse og aksept av andre kulturers egenart og levemåte.

 

Organisering av museene

Stortingsmelding nr 22 (1999-2000), Kjelder til kunnskap og oppleving (ABM-meldingen) varslet en omstrukturering av museumssektoren for å sikre god ressursutnyttelse, faglig styrking og samordning i regional og nasjonal sammenheng. Ved å avlaste de ansatte ved mindre museer for deres administrative plikter, legger man forholdene til rette for et mer målrettet faglig arbeid, samtidig som man tilfører den fagkompetanse som mangler på andre, viktige museumsfaglige felt.

 

Denne museumsreformen har i Hedmark resultert i etablering av Hedmark fylkesmuseum i desember 2009. Fylkesmuseet består av Nordøsterdalsmuseet, Glomdalsmuseet, Norsk Skogmuseum, Stiftelsen Domkirkeodden, Kvinnemuseet – Museene i Glåmdal, Norsk Utvandrermuseum, Prøysenhuset og Museumssenteret Trysil / Engerdal.

 

Stortingsmelding nr. 49 (2008 - 2009) Framtidas museum (Museumsmeldingen) følger opp museumsreformen med en økt fokus på museenes faglige innhold. Det skal satses på å styrke museene rent faglig innenfor forvaltning, forskning, formidling og fornying.

 

Museenes driftstilskudd

Hedmark fylkesmuseum er et aksjeselskap som hovedsaklig blir finansiert av offentlige tilskudd. Den delen av museets driftstilskudd som blir bevilget over statsbudsjettet skal i prinsippet utgjøre 60% av museets totale offentlige driftstilskudd. De øvrige 40% skal dekkes av regionale midler, det vil si en kombinasjon av fylkeskommunale og kommunale midler. Hedmark fylkeskommune beregner sin tilskuddsandel ut fra museets tildelte statstilskudd. De fleste kommuner i Hedmark beregner sitt tilskudd ut fra en fast sum per innbygger i kommunen.