Rom for kultur i Hedmark

Prosjektet "Rom for kultur i Hedmark" har som mål å utvikle gode arenaer for kulturlivet i Hedmark. Prosjektet vil kartlegge alt fra store kulturhus til små forsamlingslokaler og samfunnshus. Kommunene og fylkeskommunen vil dermed få en fullstendig oversikt over hvor alle kulturarenaene befinner seg, og hvem som eier/forvalter dem.
Se også: https://www.facebook.com/RomforkulturiHedmark

En kulturarena er i dag mer enn bare et kulturhus. Kulturfeltet er en sentral faktor i utviklingen av et lokalsamfunn, og på kulturarenaene produseres og fremvises kunst og kultur på alle nivåer. Dette er samtidig de viktigste møteplassene for frivillig og profesjonell kultur og deres publikum. En første grovkartlegging viser at det finnes godt over 300 kulturarenaer i Hedmark: fra store regionale kulturhus til små grendehus og forsamlingslokaler. Det finnes i dag ingen helhetlig oversikt over arenaene. Formelle samarbeidsfora for deres eiere eksisterer heller ikke.

Prosjektet skal gjennom nettverksgrupper legge til rette for økt samarbeid mellom eierne av disse arenaene. Vi vil arrangere regionale seminarer for kulturarena-eiere med aktuelle temaer, for eksempel tilskuddsordningen for spillemidler til kulturarenaer.

Hvorfor dette prosjektet?

Fylkeskommunens arbeid med Frivilligmeldingen avdekket at den største utfordringen som frivillige lag og foreninger i Hedmark opplever, er mangelen på egnede lokaler til å drive med aktiviteter. Samtidig finnes det en rekke kulturarenaer hvor dalende aktivitetsnivå fører til økonomiske utfordringer for drift og vedlikehold.

Kulturloven pålegger det offentlige ansvar for å legge til rette for et bredt spekter av kulturvirksomhet, slik at alle får anledning til å delta i kulturaktiviteter, og å oppleve et mangfold av kulturuttrykk. Å skaffe gode lokaler vil være en viktig premiss for å kunne ivareta denne oppgaven. Som regional utviklingsaktør ønsker Hedmark fylkeskommune å bidra til en positiv utvikling av kulturfeltet. Ikke bare gjennom tildeling av spillemidler til kulturarenaer, men også gjennom å skape samarbeidsfora, danne nettverk og arrangere kurs og seminarer.

Et økt samarbeid mellom kommunen, eierne og (potensielle) brukere av kulturarenaene vil bidra til å styrke Hedmarks mangfoldige kunst- og kulturliv.

Hvordan skal prosjektet foregå?

Prosjektet vil involvere tre ulike parter: 1. Kommunene 2. Eierne av kulturarenaer – lag/organisasjoner, kommuner, private 3. Brukere og potensielle brukere av kulturarenaer – det profesjonelle og frivillige kulturfeltet

Mål med prosjektet

  • Funksjonelle og mer fremtidsrettede kulturarenaer i Hedmark
  • Økt faglig kunnskapsnivå hos alle parter
  • Økt samhandling og samarbeid mellom partene

Prosjektorganisering

Enhet for Kultur, bibliotek og kompetanse i Hedmark fylkeskommune vil ha prosjektlederansvaret. Styringsgruppa vil bestå av representanter fra kommunene og fra det frivillige og profesjonelle kulturlivet. I tillegg vil det være aktuelt å samarbeide med en rekke ressurspersoner underveis i prosessen.

Kontaktperson

Linda Stewart Tlf.: 62 54 40 82 / 469 55 207 Epost: linda.stewart@hedmark.org

Informasjon om prosjektet er også å finne på prosjektets Facebookside https://www.facebook.com/RomforkulturiHedmark.

Arbeidsmetode

Prosjektet vil gjennomføre møter med kommunene for å undersøke status og planarbeid på kultur(arena)feltet, og initiere lokal kartlegging og nettverksbygging. Prosjektet vil også gjennomføre møter med frivillige lag og foreninger med samme formål. I neste fase vil prosjektet arrangere regionale kulturarenakonferanser der målet er erfaringsutveksling og kompetanseheving på ulike relevante fagområder. Aktuelle temaer er akustikk, universell utforming, ulike tilskuddsordninger m.m.

Lignende prosjekter

I flere sammenhenger er det avdekket et behov for kartlegging av eksisterende kulturarenaer.
To prosjekter er allerede igangsatt, begge med mål om å bedre kulturlivets fysiske forhold gjennom kartlegging og kompetanseheving. Troms fylkeskommune har siden 2013 arbeidet med “Rom for kultur”.

Sogn og Fjordane Ungdomslag (fylkeslag av Noregs Ungdomslag) startet prosjektet “Huset i bygda” i 2010. Hordaland Ungdomslag har siden januar 2014 vært i gang med det samme prosjektet i sitt fylke.

Hedmark fylkeskommune baserer sitt prosjekt på erfaringene fra disse to prosjektene.