Ungdoms-OL 2016

Idrett - kultur - Læring
av, for og med ungdom

 • 12. – 21. februar 2016      
 • 1100 ungdommer i alderen 15-18 år
 • 70 nasjoner
 • 70 medaljeøvelser
 • 2200 frivillige

Informasjon fra Hedmark nr. 1/2014

Prosjekt i Hedmark

Hedmark fylkeskommune (HFK) har vedtatt en satsing på Ungdoms OL som skal innebære et ungdomsløft i hele fylket. Arbeidet og engasjementet rundt YOG2016 skal ha fokus på ungdom og fysisk aktivitet, bidra til å utvikle en ny generasjon unge ledere, trenere og arrangører og kulturarrangement av og for ungdom.

Dette skjer i arbeidsgruppene:

Kulturgruppa

Kulturgruppa har etablert Kua (kreative unge arrangører).
Dette er ei ekspertgruppe på ca. 16 ungdommer som skal være en ressurs for alle som jobber med ungdomskultur/arrangementer.  
Kua gjennomførte fylkesfinalen i UKM med glans. Gruppa var samlet i Trysil, 15.-17. august for videre planlegging og faglig påfyll.

Kua vil få en sentral rolle i forbindelse med fakkelstafettarrangement i Hedmark, samt bidra til folkeliv, opplevelser og «trøkk» under arrangementene på Hamar i 2016.

Kulturgruppa er tildelt kr 100 000 av Ungdoms OL-midlene til planlegging og utvikling i 2014.

Kompetansegruppa

Kompetansegruppa har etablert 3 delprosjekter:

Delprosjekt 1 – Lederkurs ungdom
Mer enn 2000 frivillige trengs til ulike funksjoner under Ungdoms OL. Det vil blant annet bli rekruttert og utdannet unge ledere til disse funksjonene gjennom idrettsforbundets «Lederkurs for ungdom». 54 ungdommer fra Oppland og Hedmark deltok på det første lederkurset som ble arrangert på Elverum i slutten av april. Disse ungdommene vil i etterkant bli fulgt opp av egne mentorer slik at de kan få praktisk erfaring i andre lokale idrettsarrangementer og/eller oppgaver i eget idrettslag. De tre mentorene i Hedmark er:

 

Delprosjekt 2– Fremtidens ledere og arrangørfunksjonærer
Dette er en fleksibel læringsmodell for lederutdanning. Pilotgjennomføring starter i oktober. Flyer med info kan sees her
Bidra gjerne med å rekruttere deltakere!

Delprosjekt 3– Fremtidens trenere
Samlings- og nettbasert utdanning for fremtidens trenere er under utarbeidelse av Høgskolen i Hedmark.

For 2014 har kompetansegruppa fått tildelt kr 250 000 av Ungdoms OL-midlene fra HFK som støtte til utvikling og gjennomføring av nevnte prosjekter.

Fysisk aktivitet-gruppa

Fysisk aktivitet-gruppa har 6 ulike tiltak på planen i 2014.

«Unger i farta» er et tilbud om fysisk aktivitet i sommer- og høstferien for barneskoleelever. Aktivitetene gjennomføres i samarbeid med elever fra idrettsfaglig studieretning i videregående skole.

«Aktiv læring» er et konsept som er utviklet av «En region i bevegelse» ved Høgskolen i Hedmark. Konseptet viser hvordan fysisk aktivitet kan inngå i målrettet læringsaktivitet. Det ønskes gjennomført «Aktiv lærings»-kurs i hele fylket for lærere og assistenter i skolene, og instruktører ved barneidrettsskoler. Denne høsten vil det bli gjennomført kurs i Os, Trysil og Ringsaker.

Idrettens tematurné arrangeres av Hedmark Idrettskrets i samarbeid med idrettslag og idrettsråd. Årets turne gjennomføres i Tynset, Elverum, Nord-Odal og Hamar og tema vil være: Hvordan gi ungdom meningsfulle leder og treneroppgaver i lokalmiljøet,
og hvordan bruke Ungdoms OL 2016 som motivasjon?

Ressursgruppe av unge ledere
4-5 unge ressurspersoner som allerede har god ledererfaring brukes av Hedmark Idrettskrets som motivatorer og mentorer inn mot Idrettens tematurné og ungdom som har tatt/tar leder- og trenerutdanning. Målet er å kvalitetssikre tiltak, la ungdom møte ungdom, samt skape motivasjon for ungt lederskap.

Sykkelprosjekt i samarbeid med Naturskolen og Trygg Trafikk. Arrangement av sykkeldager for mellomtrinnet kombinert med sykkelprøven for 4. trinn.

Basic Olympic Camp vil bli gjennomført av og for ungdom i Glåmdal. Regionens idrettsrådgiver er ansvarlig for tiltaket i samarbeid med skoler, idrettslag og ungdom som har deltatt på lederkurs. Opplegget vil bestå av «utradisjonell» ungdomsaktivitet, læring og sosialt samvær.

Totalt har HFK – Ungdoms OL midler bidratt med kr 200 000 i støtte til gjennomføring av disse tiltakene i 2014.

Ungdoms OL-midler til samarbeidstiltak i regi av kommuner, skoler, lag/foreninger

I begynnelsen av april ble det utlyst kr 250 000 til lokale samarbeidstiltak som støtter opp under målsetting for Hedmark sin satsing på Ungdoms OL. Innen fristens utløp mottok HFK 9 søknader, og alle fikk støtte til sine tiltak.

Hamar, Vang og Løten O-lag fikk støtte til rekruttering og opplæring av unge arrangører i forbindelse med VM og jr.VM i skiorientering. Klubbene har også inngått et samarbeid med medialinja ved Hamar Katedralskole om ulike medie/PR-oppdrag i forbindelse med mesterskapet.

Funkis IL fikk midler til økt aktivitetstilbud til funksjonshemmede gjennom ny organisering og samarbeid mellom flere lag/foreninger på Hedmarken. Funksjonshemmede ungdommer vil bli fulgt opp av treningskontakter og koordinator.

Alvdal Friskliv fikk støtte til samarbeid med Alvdal ungdomsskole om et tilpasset aktivitetstilbud (kosthold, trening) for ungdomsskoleelever. 10-timers kurs i kroppsøvingstimer og valgfaggruppe.

Tolga IL vil utvikle en møteplass for allsidig fysisk aktivitet for ungdom. Dette gjøres i samarbeid med Tolga Kommune, og midler skal brukes til å sikre best mulig kvalitet på tilbudet.

Tynset Kommune samarbeider med NØ videregående skole og lag/foreninger om å lage ei vinteraktivitetsuke med varierte tilbud innen kultur, fysisk aktivitet og læring. Ønskes etablert som et årlig arrangement, og gir elever ved videregående skole mulighet for en kreativ læringsarena.

Nord-Odal MX-klubb samarbeider med fire klubber i regionen for rekruttering, opplæring og utvikling av klubbmiljø for motocross i Glåmdal.

Moelv vannskiklubb fikk midler til rekruttering og opplæring til vannsportaktiviteter.

Hamar IL, skøytegruppa fikk noe støtte til et nytt utviklingsprosjekt for unge utøvere i skøyteklubben.

Furnes håndball fikk noe støtte til et klubbutviklingsprosjekt rettet mot unge spillere, trenere og ledere.

 

Tiltak/prosjekter i videregående skoler /ungdomsskoler

Læringsarena for ulike studieprogram i videregående skole

Ungdoms OL gir mange muligheter for elever i videregående skole. Ulike studieprogram kan jobbe med prosjekt der de leverer tjenester under arrangementene i februar 2016. Eksempler på oppdrag som kan være aktuelle:

 •   Drift av servicesenter for frivillige, bespisning frivillige:        

Service- og samferdsel,  Restaurant- og matfag

 •   «Sport initiation program», Skole-olympiske vinterleker

Idrettsfag

 •   Rigging av arenaer, seierspaller:

Bygg- og anleggsteknikk, Elektrofag

 •   Kommunikasjon, medieoppdrag, fotobank:

Media og kommunikasjon

 •   Kultur- og folkelivsprogram, fakkelfest:

Musikk, dans, drama

 •   Citydressing, premiepaller, style deltakere i   kunstløp m.m.:

Design og håndverk

Mange spennende læringsarenaer for ungdom som vi håper både elever, lærere og skoleledelse finner det attraktivt å ta del i. Utover høsten vil det bli knyttet kontakt mellom arrangørmiljøene, Lillehammer2016 og ulike studieretninger ved videregående skoler. Videregående skoler i Hedmark som allerede har et klart ønske om å bidra under Ungdoms OL kan ta kontakt med Kjersti Rønning, HFK (kjersti.ronning.huber@hedmark.org)

Skoleolympiske vinterleker
Alle ungdomsskolene i Hedmark og Oppland inviteres til gjennomføring av skoleolympiske vinterleker.

 • Skoleolympiske vinterleker er et arrangement der fysisk aktivitet og bevegelsesglede skal stå sentralt gjennom morsomme basisferdighetsøvelser og noen olympiske øvelser.
 • Dessuten vil det være en Quiz (kunnskapskonkurranse) der elevene prøves i temaer knyttet til olympiske verdier, helse og kosthold.
 • Kvalifisering foregår ute på den enkelte ungdomsskole i løpet av januar 2015.
 • Elevene deles opp i lag bestående av tre personer, og laget skal være en blanding av alder og kjønn. Beste lag går til finalen.
 • Finalen foregår på Lillehammer ca. 12. februar 2015. Ett år igjen til åpningen av Ungdoms OL.
 • Utvikling og gjennomføring av arrangementene kan være god praksis for elever på idrettsfag i den videregående skolen.
 • Hele konkurransekonseptet vil bli utarbeidet på forhånd og tilsendt deltakende skoler.

Invitasjon sendes ut til alle ungdomsskoler i fylkes med det første.

Deltakende skoler anbefales å rette en forespørsel til nærmeste videregående skole med idrettsfaglig studieretning om hjelp til gjennomføring av arrangementet.

Foto: Thomas Cottis

«Aktive unge»
Hedmark fylkeskommune (HFK) har invitert videregående skoler med yrkesfaglige utdanningsprogram til å delta i prosjektet «Aktive Unge». Dette handler om en skolefaglig modell med økt fysisk aktivitet for å fremme en fysisk aktiv livsstil og livslang aktivitetsglede.

En satsing basert på dette

 • vil være et grunnleggende forebyggende og helsefremmende folkehelsetiltak
 • vil kunne gi store positive effekter på læringsmiljø og støtte til bedre gjennomføring av læretid og muligheter for å mestre senere arbeidsliv

Skoleåret 2014/2015 ønsker man å prøve ut modeller for hvordan dette kan gjennomføres i de videregående skolene i Hedmark.

Utvikling av en slik plan tenkes utført under ledelse av høgskolemiljøene på Elverum og Hamar, i et bredt og grundig skolefaglig samarbeid med lærere, rektorer, elever ved de ulike skolene.

Innspill fra de videregående skolene var at det er mest interessant å delta for yrkesfaglig studieretning. Der er det størst utfordringer med frafall, og mest å hente i forhold til å nå viktige målgrupper med økt fysisk aktivitet – nå de som trenger det mest.

I perioden fremover vil det bli etablert en arbeidsgruppe ved hver enkelt skole som ønsker å delta. I samarbeid med Høgskolen i Hedmark og HFK utarbeides en plan for hvordan tiltaket skal gjennomføres i skolene. Prinsipielt tenkes at en skolefaglig modell med økt fysisk aktivitet skal:

 • organiseres innenfor gjeldende skolerammer,
 • inkludere dagens kroppsøving, ha varierte innholdselementer,
 • ha vesentlig fokus på mestring, involvering og aktivitetsglede,
 • ha fokus på integrering av fysisk aktivitet i kjernefag

 

Det anbefales at prosjektet «Aktive Unge» bygger på erfaringer fra tilsvarende prosjekt som er gjennomført både her i Hedmark og andre fylker tidligere. Eks. Prosjekt «Kroppsøvingsglede» ved Stange videregående skole. og prosjekt «Bevegelsesglede» ved videregående skoler i Østfold.

En vellykket gjennomføring av prosjektet, vil være helt avhengig av at tiden i fysisk aktivitet ledes av kompetente lærere som kan sikre god kvalitet på aktivitet og undervisning. Lærere har generell pedagogisk kompetanse som basis. Ved å bygge på dette kan det gjennomføres utviklingsarbeid lokalt i skolene, understøttet av et tilbud om veiledning og spesifikk kompetanseheving for aktuelle lærere forut for og under gjennomføring av prosjektet.

For 2014 er det bevilget kr. 200 000 av Ungdoms OL midler til prosjekt som kommer i gang. Det forventes også en egenandel fra hver enkelt skole. Vi ser for oss at prosjekt som kommer i gang kan støttes over en 3-årsperiode.

Skolen skal ikke behøve å ha valgt /utviklet modell de ønsker å prøve ut, men melde om de vil delta. Prosessen videre blir et samarbeid.

Vi ser at dette kan være en inspirasjon til å prøve ut måter å øke yrkesfaglige elevers fysiske aktivitet i skoletiden på, og som i følge andre modeller har gitt positive resultater.

Har dere spørsmål tar dere kontakt med:

Kristin Flesjø; kristin.flesjo@hedmark.org, mob.nr. 97027203

Ungdoms OL arrangement på Hamar i 2016

Hamar OL-amfi Kunstløp

 

Arrangør: Hamar IL, kunstløp
Grenleder: Lise Røste Jensen
lise.rosto.jensen@lillehammer2016.no 
Tlf: 918 48 471
  

 

Program:

Lørdag 13. febr.

14.00 – 18.30:

Pairs Short, Men short (kvalifisering)

Søndag 14.febr.

14.00 – 16.00:

Ice   Dance Short, Ladies Short (kvalifisering)

Mandag   15.febr.

17.00   – 22.00:

Pairs   Free, Men Free

Tirsdag   16. febr.

11.00   – 16.00:

Ice   Dance Free, Ladies Free

Lørdag   20. febr.

14.00   – 20.00:

Mixed-NOC   Team Events

 

Vikingskipet, skøyteløp

 

Arrangør: Hedmark Skøytekrets
Grenleder: Torbjørn Sørlie
torbjorn.sorli@lillehammer2016.no

tlf: 959 01 206

 

Program:

Lørdag 13. febr.

10.30 – 13.30:

500m Men/Women

Mandag 15. febr.

10.30 – 11.30:

1500m Men/Women

Onsdag 17. febr.

10.30 – 13.00:

Mixed   Team sprint Men/Women

Fredag 19. febr.

10.30 – 11.30:

Mass start Men/Women

 

Info fra Lillehammer 2016:

Fakkelfestival


Lillehammer2016 planlegger en «Olympisk Fakkelfestival» fremfor den tradisjonelle stafetten. Ambisjonen er 19 fakkelfestivaler mellom 9.januar og 12. februar, en i hvert fylke. Fakkelfestivalen er en fin anledning for alle fylker til å være OL arena for en dag og temaene det ønskes å sette fokus på er fysisk aktivitet og miljø. Hvor fellesskap og de olympiske verdiene synliggjøres under visjonen «Spreng grenser, Skap morgendagen».

En fakkelfestival kan være en kultur- og aktivitetsdag som ungdom fra kommune, fylkeskommune, sammen med andre organisasjoner arrangerer. 

Lillehammer2016 jobber nå med å beskrive et konsept for «Fakkelfestivalene». Dette skal presenteres for IOC i høst. Som sagt i planleggingsfasen, men dette gleder vi oss til å gjennomføre i en kommune/region i Hedmark. 

Frivillighetsportal
Det jobbes nå med å bygge opp en frivillighetsportal. Målet er at den skal ut i løpet av oktober så snart man har full oversikt over alle funksjoner og «valgmuligheter» i de ulike arenaene.
Lanseringen av frivillighetsportalen vil bli tydelig kommunisert så alle skal få det med seg. Når den er oppe vil alle kunne legge inn en detaljert profil med info om seg selv og ønsker om oppgaver.

Lederkurs for unge:
Det neste lederkurset for ungdom er i Trondheim 19. – 21. september. På dette kurset håper vi å få med flere fra Hedmark Idrettskrets. De som er med på Trondheimskurset skal få et særskilt ansvar for oppfølging av fakkelfestivalen. Se invitasjonen her:

Fortsatt ledige plasser for ungdom fra Hedmark!

For mere info se: www.lillehammer2016.no

Les mer om YOG 2016 og følg oss på Facebook, Twitter, Flickr,Instagram og YouTube

 

********************

 

Vårt mål er at Ungdoms OL skal synes i hele Hedmark! Vi ønsker arrangement, engasjement og initiativ! På den måten kan alle være med på å bidra til et UNGDOMSLØFT i hele fylket.

Har dere ideer til gode tiltak i henhold til målsettingen:

 • Ungdom i fysisk aktivitet.
 • Ny generasjon trenere, ledere, arrangører.
 • Kulturarrangement av, med og for unge.

Ta kontakt med Kjersti Rønning  kjersti.ronning.huber@hedmark.org
tlf. 948 11 726 / 62 54 44 28