Inkludering og likestilling

Inkludering og likestillingsarbeid i Hedmark fylkeskommune er en del av fylkeskommunens virksomhet. Flerkulturelt arbeid omfatter fylkeskommunens innsats rettet mot det sørsamiske, nasjonale minoriteter og de nye innvandrerne i Hedmark.

Flerkulturelt arbeid i Hedmark fylkeskommune er en del av fylkeskommunens virksomhet. Hedmark
fylkeskommune startet opp sitt arbeid innen dette feltet i 1995. Idag er arbeidsfeltet en selvfølgelig del av fylkeskommunens flere virksomhets- og fagområder.

 Flerkulturelt arbeid omfatter fylkeskommunens innsats innenfor det sørsamiske feltet, nasjonale minoriteter og de nye innvandrerne til Hedmark.

Fylkeskommunens visjon og mål for inkludering og likestilling har følgende ordlyd:

Hedmark skal være et samfunn med likestilling og fravær av diskriminering der alle har like muligheter, rettigheter og plikter til å delta i samfunnet og bruke sine ressurser.
Fylkeskommunens politiske mål og visjon knyttet til inkludering, likestilling og fravær av diskriminering henger tett sammen med vekst og utvikling i Hedmark, og utvikling av attraktive lokalsamfunn. Dette forutsetter langsiktig og helhetlig planlegging og systematisk oppfølging.
Fylkesrådet har vedtatt at flerkulturelt arbeid skal omfatte alle diskrimineringsgrunnlag, samt styrke likestillings- og inkluderingsarbeidet systematisk gjennom helhetlige løsninger. Styrking av felles sosial tilhørighet i lokalsamfunnet, åpenhet, trygghet og nyskaping er noen av satsingsområdene til Hedmark fylkeskommune.

Fylkeskommunens vedtatte mål er forankret i ulike fylkeskommunale styringsdokumenter og planer, og disse realiseres ved gjennomføring av konkrete tiltak beskrevet i disse dokumentene.

De sentrale strategier innenfor inkludering og likestilling er:

  • Helhetlig og langsiktig planlegging med inkludering og likestilling som en synlig og integrert del av alle virksomhetsplaner, områdeplaner og fagplaner i offentlig sektor.

 

  • Inkludering og likestilling skal være integrert, synlig og en konkret del av fylkeskommunens plansystem. Arbeidet skal koordineres på tvers av fylkeskommunens enheter.

 

  • Kompetanseheving og kunnskapsformidling for holdningsdannelse, respekt og toleranse.

 

  • Bruk av kommuneplaner som verktøy for inkludering og integrering.
  • Utvikling av planleggings- og styringsverktøy for å styrke inkluderings- og likestillingsarbeidet, samt forebyggende arbeid.

 

  • Etablering av møteplasser og arenaer for samhandling