Planer

 Plan for inkludering og likestilling i Hedmark 2014 – 2017 er et styringsverktøy for fylkeskommunens innsats for å fremme bedre inkludering og integrering av etniske minoriteter, samt likestilling i Hedmark.  Fylkestinget vedtok planen på sitt møte i 12. juni 2014.

Planen omfatter alle diskrimineringsgrunnlagene, samt styrke likestillings- og inkluderingsarbeidet systematisk gjennom helhetsløsninger. Styrking av felles sosial tilhørighet i lokalsamfunnet, åpenhet, trygghet og nyskaping er noen av satsingsområdene til Hedmark fylkeskommune. Det er et mål at inkludering og likestilling ivaretas av flere handlingsplaner, fagplaner og områdeplaner lokalt og regionalt.

 Plan for inkludering og likestilling har sammenheng med fylkeskommunens mål for vekst og utvikling i Hedmark. Planen skal derfor benyttes som verktøy i forbindelse med utvikling av attraktive lokalsamfunn og dannelse av en felles sosial tilhørighet gjennom inkludering.

 Fylkeskommunen vil i samarbeid med kommuner og andre aktuelle samhandlingsparter jobbe for å skape sosiale møteplasser der alle innbyggere, særlig etniske minoriteter blir stimulert/motivert til samhandling og dialog i et universelt utformet samfunn med tilgjengelighet for alle. Dette innebærer at fylkeskommunen gjennom sin rolle som regional utvikler, samhandlingspart og bidragsyter, skal kunne bidra aktivt til systematisk oppfølging av fylkeskommunens mål i denne sammenheng.

  

 

Planens mål er forankret i Regionalplan for framtidas flerkulturelle Hedmark, 2009-2012(2020).

Fylkestinget vedtok i forbindelse med Regional plan for framtidas flerkulturelle Hedmark 2009 – 2012 (2020), allerede i september 2009 at Framtidstro og optimisme skal prege Hedmark og Hedmark skal være et samfunn med likestilling og fravær av diskriminering. Helhetlige løsninger, langsiktighet, forutsigbarhet og systematisk oppfølging er de strategiene som føres videre.