Søke tilskudd

Enheten Kultur, Bibliotek og Kompetanse forvalter midler som skal fordeles gjennom ulike tilskuddsordninger. En oversikt over alle fylkeskommunale tilskuddsordninger finner du her.

Tilskudd til pensjonistforeninger
Retningslinjer for tilskudd til fylkesomspennende pensjonistforeninger

Tilskudd fordeles som grunnstøtte og variabel støtte avhengig av medlemstall. Foreningene må være et fylkesledd med minst 50 medlemmer fra minst 3 ulike kommuner.  Grunnstøtten gis til drift og aktivitetsdelen utfra medlemstall.

Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner
Retningslinjer for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner

Tilskuddet skal bidra til et godt aktivitetsnivå i profesjonelle organisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Hedmark. Målet er bl.a. å styrke de profesjonelle brukerorganisasjonene og tilskuddets størrelse fastsettes utfra medlemstall og aktivitet.

Bilde ikke tilgjengelig Retningslinjer for Fylkeskulturprisen

Vedtektene for Hedmark fylkeskommunes kulturpris ble vedtatt av Fylkestinget i september 2013.

Bilde ikke tilgjengelig Retningslinjer for tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner

Tilskuddsordningen skal bidra til å understøtte organisasjoners/foreningers aktivitet rettet mot vanskeligstilte grupper.

Bilde ikke tilgjengelig Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78)

Mål for ordningen og målgruppe
Målet for ordninga er å medvirke til å fremme friluftsaktivitet i statlig sikra friluftslivsområder og i områder vernet som friluftslivsområde etter markaloven. Gjennom naturvennlig tilrettelegging og skjøtsel skal områdene gjøres lett tilgjengelige og attraktive for allmenhetens friluftsliv. Bare kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke om midler, men en frivillig organisasjon kan likevel ta hånd om den daglige driften av friluftsområdet. Aktuell forvaltningsmyndighet kan søke om tilskudd til friluftslivsområde verna etter markaloven.

Bilde ikke tilgjengelig Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78)

Mål for ordningen og målgruppe
Målet med ordningen er å medvirke til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkninga. Målgruppe for ordningen er frivillige organisasjoner som er registrert i Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene) og interkommunale friluftsråd som arbeider med aktivitetsfremmende tiltak for friluftsliv.

Bilde ikke tilgjengelig Sikring av friluftslivsområder (kap. 1420 post 30)

For å sikre område til friluftsliv skaffer det offentlige til veie areal ved erverv av eiendomsrett eller ved avtale om varig bruksrett (servituttavtale).

Bilde ikke tilgjengelig Nasjonalt Turskiltprosjekt

Gjensidigestiftelsen har vedtatt videreføring av prosjektet for 2017 og 2018. Fylkesrådet har 23. januar 2017 vedtatt en videreføring av prosjektet i Hedmark for 2017. Søknadsfristen blir annonsert 25.01. med søknadsfrist 15.02.

Gjennom informasjon, skilting og merking skal prosjektet bidra til økt og trygg friluftsferdsel der folk bor og oppholder seg.

Side 1 av 3 Neste