Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78)

Mål for ordningen og målgruppe
Målet med ordningen er å medvirke til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkninga. Målgruppe for ordningen er frivillige organisasjoner som er registrert i Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene) og interkommunale friluftsråd som arbeider med aktivitetsfremmende tiltak for friluftsliv.

Hvilke typer tiltak kan få tilskudd
Det blir primært gitt tilskudd til friluftstiltak som stimulerer til direkte friluftsaktivitet, som for eksempel organiserte turer, friluftsleirer, praktiske kurs og annen opplæring i friluftslivsaktiviteter. Deler av tilskuddet kan nyttes til innkjøp av utstyr og materiell når dette er nødvendig for å gjennomføre friluftslivsaktivitetene, som for eksempel fiskestenger og telt.

Følgende typer av aktiviteter og tiltak blir prioriterte:

  • Aktiviteter som er lite ressurskrevende og lett tilgjengelige for ulike brukergrupper.
  • Tiltak som blir gjennomført i nærmiljøet – med særlig vekt på byer og tettsteder.
  • Tiltak som medvirker til økt deltakelse over tid
  • Personer som er lite fysisk aktive
  • Barn, unge og barnefamilier
  • Personer med nedsatt funksjonsevne

 

Hvor skal søknaden sendes

Alle søknader skal sendes via elektronisk søknadssenter. Søknader fra frivillige organisasjoner på kommune- og fylkesnivå skal adresseres til fylkeskommunen i det fylket søknaden gjelder. Om et tiltak planlegges gjennomført i flere fylker, skal søknad adresseres til hver av de aktuelle fylkeskommunene med opplysninger om planlagt aktivitet og behov for midler i det aktuelle fylket. Om tiltaket har personer fra hele landet som målgruppe, og/eller det er vanskelig å knytte tiltaket til ett eller et fåtall fylker, skal søknad adresseres til Miljødirektoratet. 

Søknader fra sentralleddet i medlemsorganisasjonene i Norsk Friluftsliv (tidligere FRIFO) skal sende sine søknader gjennom elektronisk søknadssenter, og disse søknadene adresseres til Norsk Friluftsliv.

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn på https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/ hvis du allerede har en bruker, eller registrere deg som ny bruker.