Den kulturelle skolesekken - utviklingsmidler 2018 / 2019 (20)

Hedmark fylkeskommune tildeler midler til produksjon og/eller formidling beregnet på elever i grunnskolen. Utviklingsmidlene er en del av de statlige spillemidlene Hedmark fylkeskommune mottar til arbeidet med Den kulturelle skolesekken.

Midlene skal gå til utvikling av en produksjon og eventuelt formidling av denne
Med produksjon menes forestilling, utstilling, formidlingsprosjekt.

 

Høy faglig / kunstnerisk kvalitet
Den enkelte elev skal møte profesjonelle kunstnere/formidlere i produksjonen.
Prosjektet skal bety en fornying av produksjonen og /eller formidlingen til kunstneren, kunst- /kulturinstitusjonen/kommunen.
Produksjonen/formidlingen kan ikke erstatte eksisterende tiltak.
Det gis ikke støtte til produksjons- eller formidlingsarbeid som inngår i skolens ordinære virksomhet.

 

Partnere
Søkeren må ha inngått samarbeidsavtale eller intensjonsavtale om visning/gjennomføring av prosjektet med skoler i mer enn en kommune eller en institusjon/instans som vil sørge for DKS-formidling i flere kommuner.

 

Gjennomføring innen to år
Prosjektet må ferdigstilles og gjennomføres innen de to kommende skoleår.

 

Målgruppe er grunnskoleelever
Produksjonen skal komme elever i grunnskolen til gode, og med åpning for kveldsvisninger/forestillinger. Produksjoner for barnehage og videregående skole dekkes ikke av ordningen.

 

Regional overføringsverdi
Produksjonen eller prosjektet skal kunne overføres til andre kommuner uten særlig bearbeiding. Det gis ikke støtte til tiltak ved enkeltskoler.

 

Regional fordeling
Regional fordeling tas med i vurderingen, men dersom det blir nødvendig å prioritere mellom to eller flere søknader som i utgangspunktet vurderes likt, vektlegges faglige/kunstneriske kriterier.

 

Søkere
Søkere kan være profesjonelle kunstnere/kulturformidlere/kulturaktører som i hovedsak bor og har sitt virke i Hedmark, samt kunst- og kulturinstitusjoner, kommuner/kulturskoler/bibliotek i Hedmark.

 

Fra 2018 skal det benyttes digitalt søknadsskjema. Dette blir klart i midten av januar.

 

 

Prioriterte kriterier

  • Høy faglig/kunstnerisk kvalitet
  • Kulturelt og kunstnerisk mangfold