Retningslinjer for Fylkeskulturprisen

Vedtektene for Hedmark fylkeskommunes kulturpris ble vedtatt av Fylkestinget i september 2013.

§ 1 – Hedmark fylkeskommune kan årlig dele ut en fylkeskulturpris samt en statuett / plakett. Prisen er på kr 100.000. Størrelsen fastsettes ved den årlige budsjettbehandlingen.

§ 2 – Formålet med fylkeskulturprisen er å stimulere til utviklingen av kulturlivet i fylket og være en oppmuntring til nyskaping og ekstraordinær innsats.

§ 3 – Fylkeskulturprisen kan tildeles enkeltpersoner med tydelig og sterk tilknytning til Hedmark. Den kan også tildeles grupper, organisasjoner, lag og institusjoner.

§ 4 – Fylkeskulturprisen kan ikke tildeles offentlige institusjoner eller enkeltpersoner som er tilsatt av det offentlige for å drive kulturarbeid.

§ 5 – Grunngitt forslag kan sendes inn av enkeltpersoner, organisasjoner, lag og institusjoner. Frist for innsending er 15. september. Juryen kan også selv finne fram til kandidater.

§ 6 – Juryen vurderer de aktuelle kandidatene og avgjør hvem som skal tildeles prisen. Så snart juryen har fattet vedtak i saken, vil dette bli offentliggjort. Juryen består av fylkesordfører, fylkesråd med ansvar for kultur, samt 3 representanter valgt av og blant fylkestingets medlemmer. Juryen ledes av fylkesordfører.

§ 7 – Kulturprisen skal fortrinnsvis deles ut av fylkesordføreren på det siste fylkestinget i året.