Retningslinjer for generelle kulturmidler

Tilskuddsordningen for generelle kulturmidler er forankret i “Strategisk Kulturplan for Hedmark 2011 – 2014” hvor det i visjonen sies at “Hedmark skal ha et mangfoldig kunst- og kulturliv som utfordrer, begeistrer og foredler”. 

Hovedkriterier for tilskudd

Søkere til ordningen må oppfylle et eller flere kriterier for å komme i betraktning. Her følger noen hovedpunkter som er avgjørende for om søknaden faller inn under ordningen:

Krav til prosjekt:

 • Regionalt preg
  Det er de regionale kulturtiltakene, - arrangementene eller -prosjektene tilskuddsordningen er ment for. Tiltak som har interesse utover det lokale og helst for Hedmark i større sammenheng prioriteres. Enkelttiltak av mer lokal eller avgrenset karakter faller normalt utenfor ordningen, og bør heller søke tilskudd fra vertskapskommunen.
 • Høy kvalitet
  Det er viktig at tiltaket tilstreber kvalitet og kompetanseutvikling. For eksempel gjennom samarbeid mellom profesjonelle aktører og dyktige amatører eller produksjoner hvor profesjonelle krefter er medvirkende primært fra fylket eller Innlandet.
 • Kommunal medfinansiering
  Tiltak og prosjekt hvor vertskapskommuner bidrar økonomisk prioriteres.
 • Inkluderende
  Tiltaket må være inkluderende og åpent for alle. Medlemsarrangement og interne jubileumstiltak faller normalt utenfor.

Krav til innhold:

 • Samarbeidsprosjekt som involverer ulike fagmiljøer, krefter, aktører fra flere kommuner prioriteres.
 • Prosjekter/tiltak som bidrar til aktivitet og deltagelse representerer både opplevelse og læring, prioriteres.
 • Tiltak og prosjekt som ansees som nyskapende med overføringsverdi for andre kulturaktører prioriteres.
 • Tiltak som gjennomføres i fylket som omfatter samarbeid utenfor fylket eller samarbeidsprosjekt hvor flere miljøer og aktører fra fylket deltar, prioriteres.
 • Prosjekter eller tiltak som har særlig betydning for innsamling og registrering av materiale som kan gå tapt, kan innvilges tilskudd.

Formelle krav til søknaden:

Følgende informasjon må fremgå av søknaden:

 • Korrekte opplysninger om søker, kontaktperson, telefon og epostadresse, postadresse, org.nr., kontonummer, søknadssum og kort beskrivelse av prosjektet skal med i søknaden.
 • Prosjektbeskrivelse og finansieringsplan.

Slik søker du 

Søknaden skal sendes på elektronisk søkna (ekstern lenke)

Innlogg via ID-porten. Velg søknadsskjema tilskudd til generelle kulturmidler. 

Det kan gis tilskudd til:

 • Utstillingsvirksomhet og formidlingsvirksomhet.
 • Kunstkataloger kan vurderes ved separatutstilling, for profesjonelle kunstnere bosatt eller har sitt virke i fylket.
 • Konserter med et regionalt preg.
 • Teaterprosjekter med et regionalt preg som ikke allerede omfattes av andre ordninger og oppfyller hovedkriterier nevnt over.
 • Nyskapende, utviklingsprosjekter som innebærer kompetanseutvikling og læring.
 • Prosjekter og tiltak som bidrar til aktivitet og deltagelse i tillegg til opplevelser.
 • Innsamling og registreringsarbeid. Herunder bok, cd, dvd – produksjoner hvor kildematerialet er i ferd med å gå tapt. Eller innholdsmessig representerer verdifull historieformidling fra fylket.
 • Det kan gis tilskudd inntil maks tre år for samme prosjekt. Tilskudd utover dette kan vurderes i det enkelte tilfelle.  

Det kan ikke gis tilskudd til:

 • Turnéer i skoleverket. Her er Turnéorganisasjonen i Hedmark naturlig samarbeidspartner.
 • Investeringsmidler og utstyr faller utenfor. Fylkeskommunen prioriterer å støtte selve tiltaket og aktiviteten.
 • Landsomfattende tiltak uten fylkesledd i Hedmark, deltagerstøtte på andres arrangement.
 • Lokale tiltak. Med unntak for forsøks- og utviklingsarbeid som ansees som nyskapende og har overføringsverdi.
 • Bok-, cd-, dvd- produksjoner. Med unntak av innsamlingsarbeid eller historieformidling som nevnt over.
 • Interne jubileumsarrangement, jubileumsberetninger, årbøker, premier.

Generelle krav til innvilgede søknader:

 • Tilskuddsmottakere skal profilere fylkeskommunen med logo på program, plakater o.l.
 • Rapport med regnskapssammendrag må innsendes sammen med en utbetalingsanmodning for å få utbetalt innvilget tilskudd. Frist 15. november samme år tiltaket eller arrangementet er gjennomført.
 • Det forutsettes samarbeid med ordningen Kulturkort for ungdom, for kulturarrangement hvor ungdom er en målgruppe. Informasjon om dette gis i tilsagnsbrevet fra fylkeskommunen.
 • Ledsagerordningen i fylkeskommunen skal benyttes på arrangement der det er mulig og hensiktsmessig. Ordningen innebærer gratis adgang for ledsager til personer med behov for bistand og hjelp for å delta på kulturarrangement.