Retningslinjer for tilskudd - profesjonell musikk

Denne tilskuddsordningen skal bidra til utvikling og formidling av musikkproduksjoner i Hedmark.

Frist for å søke er 1. desember.

Det totale tilskuddsbeløpet for 2018 er 2 500 000 kroner.

Tilskuddsordningen retter seg mot profesjonelle musikere, som har utøvende musikk og / eller komposisjon som sitt hovedvirke. 

Krav til søker

 • Søker må bo eller ha tilknytning til Hedmark
 • Søker må være registrert med eget organisasjonsnummer

Hva kan du søke om støtte til?

 • Produksjoner med tilskuddsbehov på minimum 100.000 kroner
 • Tilskuddet begrenses oppad til maksimalt 1 million kroner
 • Produksjoner innenfor hele den musikalske bredden
 • Produksjoner der musikk er en sentral del av produksjonen
 • Nye produksjoner med framføring
 • Utviklingsprosjekter
 • Produksjoner som er forankret i Hedmark
 • Produksjoner som kommer publikum i Hedmark til gode

Kriterier for vurdering

 • Profesjonalitet
 • Faglig innhold
 • Prosjektets størrelse
 • Plan for formidling
 • Forankring i Hedmark

Hva kan du ikke søke om støtte til?

 • Det gis i utgangspunktet ikke tilskudd til innspilling av musikk og utgivelse av CD-plater
 • Driftsstøtte til etablerte musikkarrangementer og festivaler
 • Enkelttiltak av lokal eller avgrenset karakter
 • Investeringer og utstyr
 • Arbeidsstipend

Slik søker du

Du må benytte elektronisk søknadsskjema, skjema finner du på https://skjema.hedmark.org

Nødvendige vedlegg:

 • Prosjektbeskrivelse
 • Tidsplan
 • Finansieringsplan/Budsjett
 • CV til musiker/involverte. Tilknytning til Hedmark må framkomme

Slik blir søknaden behandlet

 • Saken drøftes av et musikkfaglig råd
 • Saken vedtas av fylkesrådet

Dine forpliktelser når du får tilsagn om tilskudd

 • Fylle ut skjema «Aksept av vilkår» senest to måneder etter at du får skjemaet tilsendt sammen med vedtak om tilskudd
 • Profilere Hedmark fylkeskommune med logo på program, plakater o.l. der det er naturlig
 • Inngå avtale med Kulturkort for ungdom for kulturarrangementer der ungdom er en målgruppe
 • Tilby ledsagerordningen på arrangementer der det er mulig og hensiktsmessig

Rapportering og utbetaling

Utbetaling av tilskuddet skjer etter at utbetalingsanmodning er sendt til Hedmark fylkeskommune. Den skal inneholde en rapport med regnskap. Utbetalingsanmodning skal leveres innen 15. november i tildelingsåret. Etter anmodning innen samme frist kan tildelingen overføres til neste kalenderår.

Avslag på søknaden kan klages inn for Hedmark fylkeskommunes klagenemnd.

Tips til søker

Det kan være nyttig å lage en kladd før du begynner å fylle ut det elektroniske søknadsskjemaet. I skjema er det totalt 8 sider som må fylles ut:

Side 1/7

Organisasjon/søkers navn:

Organisasjonsnummer:

Adresse:

Postnummer:

Kontaktperson:

Mobiltelefon:

E-postadresse:

Bankkonto:

Side 2/7

Navn på prosjektet/tiltaket (et prosjekt per søknadsskjema):

Søknadssum:

Totale kostnader på prosjektet:

Prosjektet/tiltakets start:

Prosjektet/tiltakets slutt:

Kort beskrivelse av prosjektet/tiltaket (maks 160 tegn):

Side 3/7

Hva er målet med prosjektet/tiltaket?

Side 4/7

Beskriv prosjektet/tiltaket og hvordan det er forankret i Hedmark:

Side 5/7

Hvem samarbeider om prosjektet/tiltaket, og hvordan?

Side 6/7

Oppgi de involvertes tilknytning til Hedmark.

Side 7/7

Vedlegg (maks 8 MB per vedlegg):

 • Prosjektbeskrivelse
 • Tidsplan
 • Finansieringsplan/budsjett må også vise andre tilskudd
 • CV, tilknytning til Hedmark må framkomme
 • Lyd-/bildefiler