Retningslinjer for tilskudd - profesjonell musikk

Denne tilskuddsordningen skal ha som mål å bidra til utvikling, nyskaping og formidling av musikk og musikkrelaterte kunstarter.

Det totale tilskuddsbeløpet per år er 2 500 000 fordelt på to tilskuddsrunder.

Alle som faller inn under begrepet profesjonell musikk kan søke.

Krav til søker

 • Søker må bo, ha tilknytning eller forankre produksjonen i Hedmark
 • Søker må være en del av det profesjonelle musikkmiljøet med tilknytning til Hedmark
 • Søker må være registrert med eget organisasjonsnummer

Hva kan du søke om støtte til?

 • Tilskuddet gis til større produksjoner med tilskuddsbehov på minimum 100.000 kroner
 • Tilskuddet begrenses oppad til maksimalt 1 million kroner
 • Tiltak som ivaretar det profesjonelle musikkmiljøet
 • Tiltak som ivaretar hele den musikalske bredden og musikk er en sentral del av produksjonen
 • Tiltak som ivaretar musikere/produksjoner der søker bor, har tilknytning til eller forankrer produksjonen i Hedmark
 • Musikalske nyproduksjoner
 • Konserter
 • Utviklingsprosjekter

Hva kan du ikke søke om støtte til?

 • Det gis i utgangspunktet ikke tilskudd til innspilling av musikk og utgivelse av CD-plater.
 • Driftsstøtte til etablerte musikk arrangementer
 • Festivaler
 • Enkelttiltak av lokal eller avgrenset karakter
 • Investeringer og utstyr

Slik søker du

Du må benytte elektronisk søknadsskjema, skjema finner du på https://skjema.hedmark.org

Nødvendige vedlegg:

 • Prosjektbeskrivelse
 • Tidsplan
 • Finansieringsplan/Budsjett
 • CV til musiker/involverte

Slik blir søknaden behandlet

 • Alle søknader blir behandlet separat, men presentert samlet for endelig vedtak
 • Saken forberedes av Hedmark fylkeskommunes enhet for kultur, bibliotek og kompetanse
 • Saken drøftes av et musikkfaglig råd
 • Saken vedtas av fylkesrådet

Kriterier for vurdering

 • Profesjonalitet
 • Nyskapende
 • Prosjektets/tiltakets innhold
 • Prosjektet/tiltakets størrelse
 • Regionalt preg
 • Regionens identitet/attraktivitet

Dine forpliktelser når du får tilsagn om tilskudd

 • Fylle ut skjema «Aksept av vilkår» senest to måneder etter at du får skjemaet tilsendt sammen med vedtak om tilskudd
 • Profilere Hedmark fylkeskommune med logo på program, plakater o.l. der det er naturlig
 • Inngå avtale med Kulturkort for ungdom for kulturarrangementer der ungdom er en målgruppe
 • Tilby ledsagerordningen på arrangementer der det er mulig og hensiktsmessig

Rapportering og utbetaling

Utbetaling av tilskuddet skjer etter at utbetalingsanmodning er sendt til Hedmark fylkeskommune. Den skal inneholde en rapport med regnskap. Utbetalingsanmodning skal leveres innen 15. november i tildelingsåret. Etter anmodning innen samme frist kan tildelingen overføres til neste kalenderår.

Avslag på søknaden kan klages inn for Hedmark fylkeskommunes klagenemnd.