Retningslinjer for tilskudd til arrangementsutvikling i Hedmark - idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Overordnet mål: Hedmark fylkeskommune ønsker å stimulere arrangørmiljøer for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv som bidrar til å gjøre Hedmark attraktivt for store arrangement.

Tilskuddsordningen er rettet mot planleggingsprosess for arrangement, uavhengig av arrangementets år. En forutsetning for tilskudd er at fylkeskommunen deltar på minst ett møte i planleggingsperioden. Dette for å ivareta fylkeskommunens mål med tilskuddsordningen, samt ønske om å bidra til involvering av aktuelle samarbeidspartnere, kompetanseutvikling-/deling og samarbeid mellom arrangementsmiljøer.

De mest sentrale kriteriene for tildeling av fylkeskommunale midler er at arrangementet blir en god lærings- og utviklingsarena for ungdom, og skaper motivasjon for ung frivillighet.
Arrangementet skal kjennetegnes av ungdom i sentrale oppgaver. Videre skal arrangementet bære preg av nyskaping og/eller videreutvikling som bidrar til å sette Hedmark på arrangørkartet.

Søkeprosess:

  • Arrangør sender søknad på elektronisk søknadsskjema til Hedmark fylkeskommune, innen 1.desember.
  • Søknader kan være på inntil kr 100 000.

Hvem kan søke?

  • Alle frivillige lag/foreninger tilknyttet Norges idrettsforbund, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Norske Turistforening, Det Frivillige Skyttervesen, Norges bilsportforbund og Forum for natur og friluftsliv.
  • Søkere må være registrert i frivillighetsregisteret – Brønnøysund.

Kriterier i vurdering av søknader (i prioritert rekkefølge)

1) Fylkeskommunen skal involveres i planleggingsprosessen.

2) Arrangementet skal være en læringsarena for ungdom, og kjennetegnes av ungdom i sentrale oppgaver.

3) Arrangementet skal bære preg av nyskaping og/eller videreutvikling av eksisterende arrangementer.

4) Arrangementet skal sette Hedmark på arrangørkartet og bidra til utvikling av lokalsamfunn.

Utover dette vil følgende bli prioritert:

5) Arrangement der flere klubber og/eller arrangementsmiljøer samarbeider.

6) Arrangement/mesterskap over flere dager og i kombinasjon med breddeidrett.

7) Klubber med adresse og/eller aktivitet i Hedmark.

8) Kostnader – budsjett for arrangementet.

9) Antall deltakere og antall frivillige involvert.

Tildelingsprosess:

  • Søknadene blir diskutert med Hedmark Idrettskrets, Forum for natur og friluftsliv og Det frivillige skyttervesen.
  • Tildeling av midler behandles av fylkesrådet i februar - tildelingsåret.
  • Søkere får tildelingsbrev med kriterier for bruk av midler så snart vedtak er fattet.
  • Tilsagnet utbetales etter utbetalingsanmodning med vedlagt rapport, så snart utviklingsprosessen er gjennomført, senest 15. november samme år som arrangementet er.