Retningslinjer for tilskudd til barne- og ungdomsaktiviteter

Hedmark fylkeskommune har en støtteordning der det er mulig å få tilskudd til barne- og ungdomsaktiviteter. 

Dansende barn

Formålet med støtteordningen er å stimulere til utvikling av evner, ferdigheter og deltakelse blant barn og unge (til og med 25 år) innenfor kulturfeltet. Disse behøver ikke være fylkesorganisasjon, men må ha et regionalt nedslagsfelt.

Støtten gis til kulturaktiviteter for barn og unge. Støtten beregnes ut fra planlagte, kostnadsberegnede aktiviteter for barn og ungdom. Det gis støtte til maks tre aktiviteter per søker.

Hvem kan søke?

Organisasjoner må være registrert i Brønnøysundregisteret  for å få tilskudd. Organisasjoner ha barne- og ungdomsarbeid som hoveddel av sin virksomhet, for å søke tilskudd.

Organisasjoner som mottar offentlig driftsstøtte fra statlige organer eller andre ordninger i fylkeskommunen, kan ikke få støtte gjennom denne ordningen. Det gjelder blant annet politiske partier, tros- og livssynsamfunn og de fleste brukerorganisasjonene innenfor spesialisthelsetjenesten. Midlertidige organisasjoner kan heller ikke få tildelt støtte.

Idrettslag som er organisert gjennom Norges Idrettsforbund (NIF), har egne midler. Disse idrettslagene vil derfor ikke være støtteberettiget i denne ordningen.

Grunnstøtte

For å motta grunnstøtte til drift på kr 10.000 må organisasjonen ha minst ett lokallag. Man kan likevel søke om aktivitetsstøtte selv om man ikke kan motta grunnstøtte.

Søknadsfrist: 1. desember

Søknaden skal sendes på elektronisk søknad (ekstern lenke)

Innlogg via ID-porten. Velg søknadsskjema tilskudd til barne- og ungdomsaktiviteter. 

Rapportering

Det skal innen 15. november samme år sendes inn rapport og regnskapssammendrag for gjennomførte tiltak, underskrevet av leder/kasserer. Tilskuddet utbetales på bakgrunn av denne rapporteringen. Tiltak som vesentlig rimeligere enn planlagt vil kunne motta redusert tilskudd. Avgjørelse om reduksjon av tilskudd kan klages inn for Hedmark fylkeskommunes klagenemnd.