Retningslinjer for tilskudd til fylkesomspennende pensjonistforeninger

Tilskudd fordeles som grunnstøtte og variabel støtte avhengig av medlemstall. Foreningene må være et fylkesledd med minst 50 medlemmer fra minst 3 ulike kommuner.  Grunnstøtten gis til drift og aktivitetsdelen utfra medlemstall.

Tilskudd til pensjonistforeninger

Pensjonistforeninger som arbeider aktivt i Hedmark, kan tildeles driftsstøtte av Hedmark fylkeskommune. Søknad kan sendes av pensjonistforeninger som oppfyller følgende generelle krav:

  1. Pensjonistforeningen må være demokratisk oppbygd
  2. Pensjonistforeningen må være et fylkesledd og ha minst 50 medlemmer fra minst tre kommuner i fylket. Tilskudd ytes bare til ett ledd innenfor pensjonistforeningen. Består pensjonistforeningen av flere regionledd, må grunnstøtten deles tilsvarende. Foreninger som har felles fylkeslag med andre fylker, mottar en forholdsmessig del av grunnstøtten.

 

Ved første gangs tildeling av grunnstøtte, kan det kreves nødvendig dokumentasjon for å fastslå om pensjonistforeningen oppfyller de generelle krav til dette regelverket.

Søknaden skal sendes på elektronisk søknad. Trykk her for søknadsskjema.

Innlogg via ID-porten. Velg søknadsskjema tilskudd til fylkesomspennende pensjonistforeninger.

Søknadsfrist 15. mai

Gjeldende regler for tilskuddsordningen ble vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 25.08.2011.