Retningslinjer for tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner

Tilskuddsordningen skal bidra til å understøtte organisasjoners/foreningers aktivitet rettet mot vanskeligstilte grupper.

Hvem kan søke?

Tilskudd kan gis til ideelle humanitære og sosiale organisasjoner/ foreninger, brukerorganisasjoner og selvhjelpsgrupper.

Kriterier for å søke

Hedmark fylkeskommunen vil vektlegge følgende kriterier ved tildeling:

 • Søker må ha aktiviteter i Hedmark
 • Aktivitetene må være relatert til et eller flere av følgende områder:
  • Forebyggende sosialt arbeid
  • Rusmiddelforebyggende arbeid
  • Arbeid med tiltak rettet mot utsatte grupper

Tilskudd gis ikke til organisasjoner som faller inn under andre tilskuddsordninger i Hedmark fylkeskommune.

Tilskuddets størrelse fastsettes etter skjønnsmessig vurdering.

Tildelingen er ikke ment som full utgiftsdekning, men som et økonomisk bidrag. At man har fått tildelt midler ett år, er ingen garanti for at man vil bli tildelt midler i neste periode.

Dersom tildeling av fylkeskommunale midler utløser statlig støtte til organisasjon/forening som søker om tilskudd, vil dette vektlegges ved tildeling.

Krav til søker

 • Søker må være registrert i Brønnøysundregistrene og oppgi organisasjonsnummer.
 • Søker må ha bankkontonummer registrert på organisasjon eller prosjekt. (For å få opprettet bankkonto må organisasjonen ha organisasjonsnummer)
 • Søker må legge ved en plan eller beskrivelse for bruk av midlene
 • Ved annonsering skal det fremgå at organisasjonen/foreningen er støttet av Hedmark fylkeskommune
 • Siste årsmelding og siste avlagte regnskap må legges ved søknaden.

 

.