Sikring av friluftslivsområder (kap. 1420 post 30)

For å sikre område til friluftsliv skaffer det offentlige til veie areal ved erverv av eiendomsrett eller ved avtale om varig bruksrett (servituttavtale).

Det viktigste formålet med statlige midler til sikring av friluftslivsområder, er at friluftslivet skal styrkes som en helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet. Sikring av område for friluftsliv i nærområde er eit viktig virkemiddel for å nå grupper som er lite aktive. Ordninga retter seg mot kommuner og interkommunale friluftsråd. Lokale lag og organisasjonar m.v. kan gjerne ta initiativ overfor kommunar og friluftsråd om å fremme sikringssøknad.

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn på https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/ hvis du allerede er bruker, eller registrere deg som ny bruker