Bioøkonomi Innlandet

Innlandet ønsker å ta en sterk posisjon som bioøkonomiregion og vil bidra til det grønne skiftet i nasjonal økonomi.

"Bioøkonomi- strategi og tiltak for Innlandet" er et samarbeidsprosjekt mellom Hedmark og Oppland fylkeskommune som skal foregå i 2016-2019. Målet er å styrke det biobaserte næringslivet i regionen.

Samarbeid med næringsliv og kunnskapsaktører i og utenfor regionen blir sentralt. Strategien skal bidra til vekst i Innlandet, basert på regionens fornybare, grønne ressurser.  Dette skal lede til økt konkurransekraft og verdiskaping i Hedmark og Oppland, og til det grønne skiftet (ekstern lenke) i den nasjonale økonomien.

Strategien med tiltak skal være ferdig i 2016. Østlandsforskning leder strategiarbeidet (ekstern lenke) sammen med styringsgruppen for arbeidet.

Stor interesse rundt åpningen av BioSmia bioøkonomisenter

Fylkesråd Thomas Breen foretok den offisielle åpningen av Biosmia bioøkonomisenter.

Skogoffensivens innspill til Skogmeldinga

Skogoffensiven i Innlandet var mandag på Stortinget og møtte næringskomiteen i forbindelse med høringa om Skogmeldinga.

Vern eller bruk av skog som klimatiltak

Miljødirektoratet, Landbruksdirektoratet og NIBIO har utredet vern av skog som klimatiltak.

Thomas Breen skal lede storsatsing i Innlandet

Fylkesråd Thomas Breen skal lede styringsgruppa for bioøkonomistrategien til Hedmark og Oppland.

Grønt skifte i Innlandet

Innlandet ønsker å ta en nasjonal posisjon som bioøkonomiregion.