Landbruksbasert næringsutvikling

 

Forvaltingsreformen innebærer at ”Fylkeskommunen skal ivareta oppgaver innenfor verdiskaping i landbruket, klima og samfunnsplanlegging, rekruttering og kompetanseheving”.

Oppgaveendringen som følger forvaltningsreformen legger opp og til rette for å styrke regionale folkevalgt engasjement i landbrukspolitikken. Fylkekommunen får også myndighet til å avgi uttalelser i landbrukspolitiske saker, og gis mulighet til å gi innspill til det årlige jordbruksoppgjøret.

I og med at fylkeslandbruksstyret er opphørt, må fylkeskommunen selv ta stilling til hvordan de samla oppgavene fylkeskommunen overtar på landbruksområdet skal underlegges politisk behandling.

Midler til rekruttering og kompetanse i landbruket

I Hedmark lyses det ut midler til tiltak innen rekruttering og kompetanse i landbruket.