Reiselivstrainee i Hedmark

Fylkeskommunen bidrar med midler til to traineer per skoleår i samarbeid med reiselivslinja ved Høgskolen i Lillehammer.

Kompetanse er et av satsingsområdene i reiselivsstrategi for Hedmark fylkeskommune. Reiselivstrainee-ordningens målsetting er å styrke kompetansen i og mellom tre parter; bedrift, stipendiat og høgskole.

Hva gir trainee-ordningen til partene?

  • For traineer: Gir positive effekter ved å anvende teori i praksis, får verdifull arbeidserfaring og nettverk i reiselivsnæringen
  • For bedrifter: Gir impulser fra reiselivsfaglige miljøer som kan medvirke til faglighet, omstilling, utvikling og økt lønnsomhet for bedriften
  • For Høgskolen: Gir bedre innsikt i næringens praktiske problemer og formidler verdifulle impulser fra næringslivet inn i undervisningssammenheng

Fylkeskommunene og høgskolene bidrar til å fremskaffe gode prosjektideer fra reiselivet i fylket. Prosjektskissene kvalitetssikres og godkjennes av høgskolene og fylkeskommunene.

Prosjektideene kan være utgangspunkt for studentenes bacheloroppgave i siste skolesemester, og gir dermed mulighet for en teoretisk utredning og fordypning før prosjekt- og traineeoppstart.

Underveis i prosjektperioden har traineen kontakt med sitt høgskole- og fagmiljø, via fagveileding og fagsamlinger med de andre reiselivstraineene. Samtidig gir dette reiselivsbedriftene og organisasjonene mulighet til å knytte kontakter inn mot fagmiljø på høgskolen.

Hva kreves av en trainee?

Å være reiselivstrainee innebærer at man er ambassadør for seg selv og sin tilhørende høgskole. Dette gir store muligheter til å bygge et solid kontaktnett innenfor reiselivsnæringen og et steg videre karrieremessig.

Høgskolene arrangerer et obligatorisk halvtårssamling med fagsamling og informasjonsmøte for kommende traineer. Her skal alle traineene presentere sitt prosjekt og være med å rekruttere ordningen for 1., 2. og 3. årsstudenter.

Det er også lagt opp til en sommeravslutning for alle traineene, interne- og fagveiledere og fylkeskommunene som initieres av traineene.

Hva kreves av faglig veileder?

Faglig veileder fra høgskolemiljøet plikter å initiere kontakt med traineen, og dra på befaring i løpet av de to første månedene av traineens prosjektperiode. Det er viktig for både trainee, veileder, virksomhet og prosjektet at det opprettes en god dialog.

I samråd med alle partene skal det utarbeides en plan for veiledningstimer og oppfølging.

Tilpasninger av faglige kriterier og retningslinjer til prosjektets halvårsrapport og sluttrapport skal være en del av veiledningen.

Hva kreves av reiselivsvirksomheten?

Betingelser utover faglig godkjent prosjektsøknad, er at virksomheten matcher lønnsmidlene fra fylkeskommunen med minimum 50 %. I tillegg må virksomheten dekke studentavgiften i trainee-perioden for å få tilgang til bibliotektjenester og analyseverktøy m.m.

Reiselivsvirksomheter som får tildelt en trainee til sitt prosjekt, skal stille med en kontaktperson/ intern veileder for prosjektet og traineen. For at traineen på best mulig måte skal integreres i virksomheten må det også utarbeides en opplæringsplan og ordnede kontorforhold må være klart ved oppstart. Det er også virksomhetens oppgave å føre prosjektregnskap som skal dokumenteres i sluttrapporten.

Kontaktperson skal også stille på fagsamling som arrangeres av høgskolen midtveis i prosjektperioden, samt sommeravslutning.

Det er også ønskelig at virksomheten er behjelpelig med å skaffe traineen et bosted i nærheten av arbeidsplassen, og introduserer lokalsamfunnet faglig og sosialt.

Hva kreves av fylkeskommunen?

Fylkeskommunen søker å fremskaffe gode prosjektideer i fylket, og bidrar med lønnsmidler som må matches med minimum 50 %.

Fylkeskommunen deltar på fagsamlinger og er i dialog med både høgskolene, reiselivsvirksomhet og trainee under prosjektperioden.