Søke tilskudd

 

Tilskudd og virkemidler til næringsutvikling og bostedsattraktivitet.

Hedmark fylkeskommune lyser ut sine midler til næringsutvikling og bostedsattraktivitetssatsing. Neste søknadsfrist er våren 2017.

Fylkeskommunens utviklingsmidler innenfor næringsområdet skal gå til prosjekter som samsvarer med prioriterte mål og strategier i Regional planstrategi 2012-2015 og

Hvem kan søke

De som kan søke er kommuner, regionråd, næringshager og kunnskapsparken, organisasjoner som arbeider med næringsutvikling, bransjeorganisasjoner o.l.  

Enkeltbedrifter som ønsker å søke om finansiering henvises til Innovasjon Norge, som er fylkeskommunens forvalter av bedriftsretta midler.

Tildeling av støtte gjøres i samsvar med statlige retningslinjer og føringer for fylkeskommunens økonomiske midler:

  • Midlene skal ha et utløsende og tilretteleggende perspektiv, og skal derfor normalt gå til prosjekter med regional effekt (utover én kommune).
  • Det ytes normalt maksimalt 50 % støtte av prosjektets godkjente kostnader.
  • Egeninnsats i form av arbeid kan utgjøre maksimalt 20 % av finansieringa. 
  • I utgangspunktet tildeles støtte bare for ett år om gangen.
  • Virkemidlene skal ikke finansiere drift, men skal gå til utviklingsoppgaver som organiseres gjennom prosjekter, er begrenset i tid og skal lede fram til bestemte resultat.
  • Tilskudd tildeles i henhold til EØS-avtalens regler om offentlig støtte.

I tillegg kan det fortløpende søkes om finansiering av mindre prosjekter, med en øvre grense for tilskudd på kr 50.000. Det kan søkes om midler til tiltak som fremmer innovasjon, vekst og utvikling. Det bes om at det tas kontakt med Enhet for næring og nyskaping før det fremmes søknader på denne ordningen.

Midler til disposisjon

De økonomiske virkemidlene som disponeres er:

  • Regionale utviklingsmidler, bevilget av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (kap. 551, post 60)
  • Midler til næringsutvikling avsatt i fylkeskommunens budsjett.
  • Midler til rekruttering, kompetanse og likestilling i landbruket, bevilget av Landbruks- og matdepartementet
  • Midler satt av til vannforsyning - Støtte kan kun gis til nye vannverk/renseanlegg (eller utvidelse av eksisterende) som påfører abonnentene store kostnader pga. lavt markedsgrunnlag.  Støtte omfatter ikke driftskostnader, som for eksempel utskifting av ledningsnett.

Beløpene som står til disposisjon vil avhenge av bevilgninger fra staten og fylkeskommunens prioriteringer av disse.

Elektroniske søknader og to frister i året

Skal du søke om midler til næringsutvikling fra Hedmark fylkeskommune? I 2014 ble rutinene rundt dette endret. Midlene lyses nå ut med sto søknadsfrister i året, og alle må søke via nettstedet regionalforvaltning.no.

Midler til rekruttering og kompetanse i landbruket

I Hedmark lyses det ut midler til tiltak innen rekruttering og kompetanse i landbruket.