Søke tilskudd i Hedmark

 

Tilskudd og virkemidler til nærings- og samfunnsutvikling.

Hedmark fylkeskommune lyser ut sine midler til nærings- og samfunnsutvikling. De utlyste ordningene og søknadsfristene er følgende:

Støtteordning

Søknadsfrist(-er)

Økt innovasjon, kompetanse og nyetableringer

5. april og 12. september

Økt og bærekraftig verdiskaping i reiseliv/opplevelsesnæringer

5. april og 12. september

Arrangementsutvikling i Hedmark

5. april

Inkluderende og attraktive lokalsamfunn *

1. juni

Utlyste støtteordninger innen nærings- og samfunnsutvikling 2017

*Vilkårene for tilskudd til utvikling av lokalsamfunnene er noe endret med årets tildeling av regionale utviklingsmidler for 2017. Midlene skal fortsatt gå til helhetlige utviklingsprosjekt, men fysiske investeringer støttes ikke lenger. Omdømmeprosjekt, tilflyttingskampanjer o.l. støttes heller ikke.

Fylkeskommunens utviklingsmidler innenfor næringsområdet skal gå til prosjekter som samsvarer med prioriterte mål og strategier i Regional planstrategi 2016-2020 og

Detaljerte retningslinjer for de forskjellige støtteordningene ligger til høyre på denne sida. Det anbefales å ha disse tilgjengelige når søknaden utformes og legges inn på regionalforvaltning.no.

Hvem kan søke

For støtteordningene som skal fremme økt innovasjon, kompetanse, nyetableringer og verdiskaping i reiseliv/opplevelsesnæringer kan følgende søke: Kommuner, regionråd, næringshager og kunnskapsparken, organisasjoner som arbeider med næringsutvikling, bransjeorganisasjoner o.l.  

For støtteordningen for arrangementsutvikling kan også frivillige organisasjoner søke.

Støtteordningen for inkluderende og attraktive lokalsamfunn forbeholdes kommuner og regionråd, men det forutsettes at disse samarbeider med frivillige organisasjoner.

Enkeltbedrifter som ønsker å søke om finansiering henvises til Innovasjon Norge, som er fylkeskommunens forvalter av bedriftsretta midler.

Tildeling av støtte gjøres i samsvar med statlige retningslinjer og føringer for fylkeskommunens økonomiske midler:

  • Midlene skal ha et utløsende og tilretteleggende perspektiv, og skal derfor normalt gå til prosjekter med regional effekt (utover én kommune)
  • Det ytes normalt maksimalt 50 % støtte av prosjektets godkjente kostnader
  • Egeninnsats i form av arbeid kan utgjøre maksimalt 20 % av finansieringa
  • I utgangspunktet tildeles støtte bare for ett år om gangen
  • Virkemidlene skal ikke finansiere drift, men skal gå til utviklingsoppgaver som organiseres gjennom prosjekter, er begrenset i tid og skal lede fram til bestemte resultat
  • Tilskudd tildeles i henhold til EØS-avtalens regler om offentlig støtte

I tillegg kan det fortløpende søkes om finansiering av mindre prosjekter, med en øvre grense for tilskudd på kr 50.000. Det kan søkes om midler til tiltak som fremmer innovasjon, vekst og utvikling. Det bes om at det tas kontakt med Enhet for næring og nyskaping før det fremmes søknader på denne ordningen.

Midler til disposisjon

De økonomiske virkemidlene som disponeres er:

  • Regionale utviklingsmidler, bevilget av Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Midler til næringsutvikling avsatt i fylkeskommunens budsjett.
  • Midler til rekruttering og kompetanse i landbruket, bevilget av Landbruks- og matdepartementet (se egen artikkel under)

Beløpene som står til disposisjon vil avhenge av bevilgninger fra staten og fylkeskommunens prioriteringer av disse.

Elektroniske søknader og to frister i året

Skal du søke om midler til næringsutvikling fra Hedmark fylkeskommune? I 2014 ble rutinene rundt dette endret. Midlene lyses nå ut med to søknadsfrister i året, og alle må søke via nettstedet regionalforvaltning.no.

Midler til rekruttering og kompetanse i landbruket

I Hedmark lyses det ut midler til tiltak innen rekruttering og kompetanse i landbruket.